Vilkår for avtale om e-posttjeneste som frittstående tjeneste

Spesielle vilkår for avtale om e-posttjenester

1. GENERELT

1.1 Disse vilkår gjelder for e-posttjenester («Tjenesten») til kunde («Kunde») fra leverandør som angitt i ordrebekreftelse («Leverandør»). Begrepet «Kunde» omfatter utelukkende privatkunder/forbrukerkunder.

1.2 Avtaleforholdet («Avtalen») mellom partene består av ordrebekreftelse og disse vilkår.

1.3 Kunden er juridisk eier for e-postkonto(er) tilknyttet Tjenesten, og har med det ansvar for at bruk skjer i samsvar med disse vilkår.

1.4 Kunden samtykker til at vilkår og øvrige avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunden i elektronisk format. Kunden samtykker til at varsler og meldinger fra Leverandøren sendes til den e-postadresse som omfattes av Avtalen.

1.5 Leverandøren kan endre disse vilkår med minst én måneds varsel til e-postadresse som er del av denne Tjenesten.

2. TJENESTEN

2.1 Tjenesten er en e-posttjeneste for mottak, lesing og sending av e-post. Kunden må selv sørge for programvare for bruk av e-post. Tjenesten kan også brukes med en standard nettleser i et brukergrensesnitt kalt webmail, med innlogging fra https://mail.altibox.no/. Leverandør yter bare brukerstøtte for bruk av webmail.

2.2 Kunde må være registrert på Altibox Mine Sider og selv administrere e-postkontoen der.

2.3 E-postadresse kan kun overdras til annen bruker over 18 år med Kundes samtykke og under forutsetning av at den relevante bruker har tegnet eget bredbåndsabonnement.

2.4 Passord tildeles Kunde. Passord kan endres av Kunden via Mine sider. Dette gjelder også for eventuelle underkontoer. Leverandør deler ikke passord eller annen påloggingsinformasjon med andre enn Kunde med mindre Leverandør er rettslig forpliktet til å utlevere dette. Dette gjelder også ved dødsfall.

2.5 Tilgjengelig lagringsplass per e-postkonto vises i brukergrensesnittet for webmail. Når e-postkontoen er full (tilgjengelig lagringsplass eller antall meldinger i innboks) vil innkommende meldinger bli avvist.

2.6 Det har tidligere (før 1. november 2021) vært mulig for Kunde å opprette ekstra e-postadresser (underkontoer). Slike underkontoer som er opprettet før ovennevnte dato kan fortsatt benyttes. Eventuelle andre brukere av underkontoer enn Kunden aksepterer at Kunden er juridisk eier av e-postkonto i tråd med disse vilkår, og at slike underkontoer kun kan overdras til andre brukere enn Kunden iht. vilkårene i pkt. 2.3.

2.7 Leverandøren kan fritt foreta endringer i Tjenesten som ikke endrer Tjenestens karakter.

3. ANSVAR

3.1 Leverandør har ikke ansvar for produkter eller tjenester Kunde eller andre brukere kjøper eller bestiller med tildelt e-postadresse som kontaktadresse.

3.2 Leverandør har ikke ansvar for direkte eller indirekte tap grunnet meldinger som ikke har kommet frem, eller enhver form for direkte og indirekte skade grunnet mottatte og sendte meldinger.

3.3 Leverandør har ikke ansvar for direkte eller indirekte tap grunnet manglende tilgang til lagrede meldinger.

3.4 Det stilles ingen garanti for påliteligheten til Tjenesten eller sikkerheten for data som er lagret i Tjenesten.

3.5 Leverandørens erstatningsansvar omfatter ikke tap i Kundens eventuelle næringsvirksomhet. Leverandørens erstatningsansvar er for øvrig begrenset til Kundens direkte tap, som omfatter dokumenterte merutgifter som Kunden har hatt på grunn av det erstatningsbetingende forhold. Ansvaret er begrenset oppad til den årlige sum Kunden betaler for levering av Tjenesten på skadetidspunktet.

4. BRUKSBEGRENSNINGER

4.1 Tilgang til Tjenesten kan bli begrenset, sperret eller avsluttet dersom den blir brukt til:

a) aktivitet som er skadelig for Tjenesten
b) aktivitet som ødelegger tjenesteopplevelsen for andre brukere
c) å spre (i) ulovlig innhold, (ii) virus eller skadelig programvare, inkl. lenker til disse, (iii) materiale som Kunden eller bruker ikke har rettigheter til, inkludert personlig informasjon/data om en annen person som spres mot denne personens vilje, eller (iv) materiale som brukes til kommersiell virksomhet
d) å sende spam (massedistribuert uoppfordret e-post) eller injurierende, truende eller trakasserende meldinger
e) enhver form for kriminell virksomhet

4.2 Leverandør forbeholder seg retten til å iverksette tiltak ved mistanke om at en e-postkonto benyttes i strid med vilkårene, eller dersom uvedkommende har fått tilgang til kontoen. Ved misbruk kan Leverandør tilbakestille passord, blokkere trafikk og/eller stenge kontoen uten varsel. Leverandør vil kontakte Kunde etter stenging.

4.3 Tjenesten er kun til personlig, ikke-kommersiell bruk. Tjenesten skal ikke benyttes til utsendelse av store volum e-postmeldinger. Leverandør forbeholder seg retten til å sette grense for antall meldinger pr. utsendelse og antall mottakere, samt endre disse grensene uten forutgående varsel.

4.4 E-postkonto kan bli sperret som følge av at ikke-akseptable e-postadresser og avsendernavn er valgt. Alternativt kan Leverandør endre slike e-postadresser og avsendernavn. Hva som ikke er akseptabelt, omfatter bl.a. tilfeller der:

a) e-postadressen eller avsendernavn er utformet for feilaktig å gi inntrykk av å tilhøre en annen og identifiserbar person
b) e-postadressen eller avsendernavn er utformet for feilaktig å gi inntrykk for å representere et merke, firma, organisasjon eller offentlig instans
c) e-postadressen eller avsendernavn er utformet for å være støtende, fornærme, mobbe eller oppfordre til ulovlige aktiviteter

Punktene ovenfor gjelder selv om e-postadresse eller avsendernavn har blitt automatisk generert. Leverandør skal om mulig varsle Kunde før tiltak etter denne bestemmelsen iverksettes.

4.5 Kunden skal oppbevare innloggings- og konfigureringsinformasjon på aktsom måte slik at uvedkommende ikke får tilgang til opplysningene. Ved mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til innloggingsdata skal Kunden straks informere Leverandøren om dette, og få dataene endret. Leverandøren kan i slike tilfeller midlertidig stenge Tjenesten.

5. PRIS, PRISENDRING OG FAKTURERING

5.1 Kunden skal betale det vederlag som er angitt ved bestilling. Fakturagebyr kan tilkomme.

5.2 Leverandøren kan endre pris med minst én måneds varsel til Kunden. Dersom Kunden ikke godtar ny pris, kan Kunden avslutte kundeforholdet vederlagsfritt. Dersom Kunden fortsetter å bruke Tjenesten etter at prisendring har tredd i kraft, anses Kunden for å ha akseptert prisendringen.

5.3 Dersom faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr og omkostninger etter inkassolovgivningen.

5.4 Dersom Kunden mener at det er feil ved utsendt faktura, må det fremsettes klage til Leverandørens kundeservice innen rimelig tid og senest innen betalingsfristens utløp.

5.5 For øvrig følger fakturering og betaling Leverandørens til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner og betalingsvilkår.

6. OPPSIGELSE OG HEVING

6.1 Kunden kan til enhver tid si opp Avtalen med umiddelbar virkning. Leverandøren kan si opp Avtalen, herunder sperre e-postkontoen, med minst 30 dagers varsel.

6.2 Dersom en av partene vesentlig misligholder sine plikter etter Avtalen, og dette ikke skyldes forhold som den annen part svarer for, kan den annen part heve Avtalen med umiddelbar virkning uten foregående varsel.

6.3 Som vesentlig mislighold fra Kundens side regnes blant annet at Kunden ikke betaler utestående faktura innen 30 dager etter utsendelse av betalingspåminnelse fra Leverandøren eller at Kunden misbruker Tjenesten, herunder ved brudd på pkt. 4.

6.4 Ved eventuell oppsigelse av Tjenesten, vil alle e-postkontoer/e-postadresser tilhørende Kunde bli sperret 30 dager etter opphør. Tilhørende data blir slettet. Etter perioden på 30 dager kan e-postkontoen/e-postadressen ikke gjenopprettes. Ved eventuell oppsigelse av Tjenesten sperres Kundens e-postkontoer/e-postadresser. Tilhørende data slettes.

6.5 Dersom Kunde etablerer abonnement på bredbåndstjeneste hos Leverandør vil e-postadresse(r) bli videreført som en del av bredbåndstjenesten til egne vilkår.

7. STENGING AV TJENESTEN

7.1 Leverandøren kan helt eller delvis stenge Kundens tilgang til Tjenesten umiddelbart og uten forutgående varsel dersom (i) det foreligger hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, (ii) det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige grunner (iii) det er nødvendig som følge av force majeure, (iv) Kunden vesentlig misligholder Tjenesten.

7.2 Leverandøren har videre rett til å stenge Kundens tilgang til Tjenesten dersom Kunden ikke betaler sitt utestående innen forfallsdato, likevel slik at stenging tidligst kan iverksettes 30 dager etter at det er gitt betalingsoppfordring og varsel om stenging.

7.3 Leverandøren er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av stenging.

7.4
Dersom stengingen skyldes forhold på Kundens side, vil Kunden kunne få gjenåpnet Tjenesten mot å betale et gebyr som følger av Leverandørens til enhver tid gjeldende prisliste. Før gjenåpning må alle utestående forpliktelser være betalt.

8. OVERDRAGELSE OG BRUK AV UNDERLEVERANDØR

8.1 Leverandør kan fritt benytte underleverandører til å produsere og/eller levere hele eller deler av Tjenesten.

8.2 Leverandør har rett til å overdra sine rettigheter og plikter ifm. leveranse av denne Tjenesten til en tredjepart. Ved slik overdragelse har Kunden rett på minst én måneds varsel.

8.3 Kunden har ikke rett til å overdra Avtalen til tredjepart, herunder husstandsmedlem, uten Leverandørens forutgående skriftlige samtykke. Før slik overdragelse kan gjennomføres skal Kundens økonomiske mellomværende med Leverandøren være gjort opp. Ny kunde anses å ha godtatt Avtalens vilkår når Tjenesten er tatt i bruk.

9. ANGRERETT

9.1 Dersom Avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, gjelder lov om angrerett av 20.juni 2014 nr. 27. Kunden skal opplyses om angreretten og få angreskjemaet utlevert. Ved bruk av angrerett innen angrefristen skal Kunden ikke betale for Tjenesten med mindre Kunden uttrykkelig har anmodet om å ta i bruk Tjenesten før fristens utløp.

10. PERSONVERN OG TAUSHETSPLIKT

10.1 Informasjon om hvordan Leverandøren behandler personopplysninger, hvilke personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen, Kundens personvern og innsynsrett, og annen informasjon relatert til personvern, er tilgjengelig i personvernerklæringen som du finner på Leverandørens nettside.

10.2 Leverandøren plikter å bevare taushet overfor uvedkommende om alle opplysninger Leverandøren har fått om Kunden og Kundens bruk av Tjenesten, med mindre det foreligger samtykke fra Kunden, hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, eller som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det er saklig grunn.

11. LOVVALG OG TVISTELØSNING

11.1 Tvister vedrørende kundeforholdet skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan saken bringes inn for de alminnelige domstoler.