Spesielle Vilkår Altibox Bedrift – IoT-plattform

Spesielle Vilkår

Altibox Bedrift IoT-plattform

1. GENERELT

1.1

Disse spesielle vilkår («Spesielle Vilkår») gjelder Leverandørens leveranse(r) knyttet til Kundens bruk av Altibox IoT-tjenester som nærmere beskrevet i pkt 2.1 og bestillingsskjema/ordrebekreftelse («Tjenesten»)

1.2

De Spesielle Vilkårene supplerer vilkårene angitt i bestillingsskjema/ordrebekreftelsen og Alminnelige VilkårAltibox Bedrift («Alminnelige Vilkår»). Med mindre annet er særlig angitt her, skal definerte begreper i disse Spesielle Vilkår ha betydning som angitt i Alminnelige Vilkår. Ved motstrid gjelder disse Spesielle Vilkår foran det som er angitt i Alminnelige Vilkår. Bestemmelser i Alminnelige Vilkår som relaterer seg til bredbånd/fibernett får ikke anvendelse for Kunder som ikke er bredbåndskunder.

 

2. TJENESTENE

2.1

Tjenesten gir Kunden tilgang til å koble egne sensorer til Altibox sitt sensornettverk («Sensornettverket») og Altibox sin IoT-plattform for håndtering av sensorer og sensordata.

2.2

Tjenesten har ulike nivå (for eksempel «aksess», «total» e.l.) med ulike funksjoner og grensesnitt som nærmere angitt i tjenestebeskrivelser ifm. bestilling og for øvrig Altibox hjemmeside.

2.3

Leverandøren skal sørge for overvåkning, drift og support på nødvendig infrastruktur som inngår i produksjon av Sensornettverket og Tjenesten.

2.4

Leverandøren skal sørge for å vedlikeholde og eventuelt videreutvikle Tjenesten. Elementer i verdikjeden kan endres dersom dette anses hensiktsmessig for å sikre best tjenesteleveranse.  

Leverandøren har rett til å oppdatere og/eller endre programvare og andre elementer i Tjenesten når det er behov for dette. Oppdateringer vil fortrinnsvis foretas om natten, slik at Kunden i minst mulig grad berøres av den ulempe dette kan innebære.

2.5

Leverandøren skal tilby brukerstøtte og support i forbindelse med Kundens bruk av Tjenesten. For at slik støtte skal kunne gis er det en forutsetning at sensorene som brukes er i henhold til spesifikasjoner beskrevet i disse Spesielle Vilkår.

2.6

Support ved oppstart av Tjenesten, samt eventuell håndtering av henvendelser knyttet til å rette feil som skyldes forhold på Leverandørens side, er inkludert i vederlaget. Leverandøren skal imidlertid ha rett til å fakturere Kunden tilleggsvederlag dersom Leverandøren må håndtere en feil som skyldes forhold på Kundens side og/eller dersom Leverandøren på forespørsel fra Kunden gir bistand ifm. bruk og tilpasning av Tjenesten.

2.7

Tjenesten kan bare brukes i tråd med det som er angitt i disse Spesielle Vilkår eller for øvrig i Avtalen/Bestillingen med Leverandør. Levering av Tjenesten innebærer ingen tildeling av bruksrettigheter utover det som følger av disse Spesielle Vilkår eller som for øvrig er avtalt med Leverandøren.

 

3. NÆRMERE OM IOT-SENSORER  (KRAV, BEGRENSNINGER, ANSVAR ETC.)

3.1

Med mindre annet er skriftlig avtalt med Leverandøren, plikter Kunden å konfigurere sensorene som kobles til Sensornettverket på en slik måte at:  

  • Antall pakker per døgn fra sensor (uplink) skal ikke overstige 144  
  • Antall pakker per døgn til sensor (downlink) skal ikke overstige 24  
  • Sensorer som gjennomsnittlig i løpet av en måned overstiger dette antallet, faktureres 50% ekstra for den aktuelle måned.  
  • Sendetid og utstrålt effekt er innenfor begrensningene gitt i gjeldende regelverk, herunder fribruksforskriften.  
  • Alle sensorer som kobles til Sensornettverket skal være sertifisert av LoRa Alliance (https://lora-alliance.org/lorawan-certification) og kommunisere i henhold til de gjeldende standardene definert av LoRa Alliance.  
  • Eventuelle ikke-sertifiserte sensorer kan kun kobles til Sensornettverket etter nærmere avtale  
  • Sendetidspunkt for data er randomisert ved store volum av sensorer for å sikre en jevn fordeling av trafikk.

3.2

Leverandøren forbeholder seg retten til å koble fra sensorer eller gjøre andre nødvendige tiltak dersom Kundens sensorer påvirker Sensornettverkets driftsstabilitet negativt. Det samme gjelder ved brudd på Kundens forpliktelser iht. disse vilkår, herunder dersom en sensor har betydelig overforbruk. Dersom Leverandøren må bruke tid på feilsøking grunnet feil i (eller feilkonfigurering av) Kundens sensorer, kan Kunden bli fakturert et rimelig vederlag for dette arbeidet. 

3.3

Leverandøren har intet ansvar for Kundens egne sensorer eller Kundens egne IoT-sensorer, herunder eventuelle feil knyttet til disse. Dette innebærer at Kunden har ansvar for (i) konfigurasjon av egne IoT-sensorer, (ii) eventuelt vedlikehold og oppdatering av teknologien på egne IoT-sensorer dersom dette er nødvendig. Eventuelle reklamasjoner og andre forespørsler knyttet til disse IoT-sensorer Kunden rette til sine egne leverandører.

 

4. DEKNING

4.1 

Tjenestens tilgjengelighet i et gitt område forutsetter sensornettverkdekning fra Leverandøren eller Leverandørens godkjente underleverandører/samarbeidspartnere. Leverandør kan tilby Kunden en veiledende oversikt over geografiske dekningsområder, men kan ikke garantere for dekning. Hvor god dekning man opplever vil kunne påvirkes av en rekke faktorer, herunder bl.a. IoT-sensor og nettverkstrafikken i området.

4.2

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre Sensornettverkets dekningsområde i løpet av avtaleperioden. Dette kan gjelde både forbedringer, utvidelse eller bortfall av eksisterende dekningsområde (for eksempel som følge av utløp/terminering av avtaler med underleverandører). Ved bortfall av vesentlig betydning for Kunden, skal Leverandøren søke å varsle Kunden på forhånd. I den grad Kunden ikke lenger kan benytte seg av Tjenesten, skal Kunden gis mulighet til å terminere Tjenesten fra relevant tidspunkt.

4.3

I områder med manglende dekning eller i bygg der dekning innendørs er utfordrende, kan Leverandøren eventuelt velge å tilby kundeplasserte IoT-gateway(er). Det forutsettes at det blir gjort mulig å montere slikt utstyr på kundelokasjon.

 

5. LEIE AV UTSTYR

5.1

Dersom Kunden leier IoT-gateway(er) eller annet utstyr fra Leverandøren plikter Kunden å behandle slikt utstyr på en forsvarlig måte og i tråd med eventuell brukerveiledning/instrukser. Kunde er ansvarlig for å erstatte eventuelt utstyr som blir skadet eller mistet som følge av forhold som Leverandører ikke er ansvarlig for. Kunden skal snarest mulig varsle Leverandør dersom det oppstår skade eller feil på utstyret, eller dersom utstyret mistes.

5.2

Dersom det er feil på utstyret som ikke skyldes forhold på Kundens side, plikter Leverandøren å rette eller bytte utstyret i den grad dette er mulig. Kunden skal ikke betale leie for eventuell periode som utstyret ikke kan benyttes som forutsatt, og dette ikke skyldes forhold på Kundens side.

5.3

Leverandøren har rett til å tilbakekalle utstyr med 1 måneds varsel.

5.4

Ved opphør av leieforholdet plikter Kunden å levere tilbake utstyret så snart som mulig, og senest innen 1 måned etter opphør. Utstyret skal leveres tilbake i god stand, men Leverandøren må akseptere alminnelig slit og elde. Ved manglende tilbakelevering eller tilbakelevering av skadet utstyr, som ikke skyldes forhold på Leverandørens side, kan Leverandøren fakturere Kunden et rimelig vederlag.

 

6. BEHANDLING AV DATA

6.1

Leverandør vil behandle data på vegne av Kunden som nødvendig for installasjon, feilretting, support, drift og vedlikehold Tjenesten. Dersom Tjenesten brukes på en måte som gjør at personopplysninger samles inn og behandles, skal det etableres databehandleravtale som regulerer dette.

Databehandleravtale for Altibox Bedrift-tjenester.

 

7. ANSVARSBEGRENSNING

7.1

Kunden erkjenner at deler av Tjenesten baserer seg på en trådløs teknologi med de utfordringer det medfører ift. forstyrrelser og brudd på Tjenesten. Tjenesten er derfor ikke egnet for bruk som innbefatter usikkerhet for liv og helse, eller for øvrig er av svært høy viktighet. Leverandøren skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av nedetid eller Kundens manglende mulighet til å bruke Tjenesten, annet enn at Kunden har rett til kompensasjon for nedetid iht. gjeldende SLA (Service Level Agreement).

7.2

Leverandøren skal med rimelige tiltak tilstrebe å unngå at data mistes eller kommer på avveie, men Leverandøren gir ingen garantier med hensyn til tap av data og/eller at data fra sensorer ikke ender opp hos tredjeparter. Leverandøren skal ikke ha noe ansvar dersom så skulle skje.

7.3

Leverandørens ansvar overfor Kunden er i alle tilfeller begrenset til påregnelig, direkte tap, og er for øvrig begrenset iht. bestemmelsene i Alminnelige Vilkår.

 

8. OPPSIGELSE

8.1

Partene kan med tre måneders varsel si opp Tjenesten (regnet fra den siste dag i måneden oppsigelsesvarselet fremsettes). Dersom det er avtalt bindingstid, er avtalen uoppsigelig så lenge bindingstiden løper – med mindre det foreligger vesentlig mislighold fra den annen part, og dersom, i Leverandørens tilfelle, Tjenesten ikke lenger kan tilbys som følge av forhold som Leverandøren alene ikke direkte råder over.