Alminnelige kjøpsbetingelser for kjøp av fysiske produkter tilknyttet Altibox-tjenester

Alminnelige kjøpsbetingelser for kjøp av fysiske produkter tilknyttet Altibox-tjenester

1. AVTALENS PARTER OG GJENSTAND
1.1 Disse alminnelige kjøpsbetingelser gjelder for kjøp av fysiske produkter («Produkt») som er knyttet til en tjeneste fra Altibox AS levert via Leverandøren.
1.2 Avtaleforholdet mellom partene består av disse kjøpsbetingelsene og Kundens bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse.
1.3 Avtalens parter er kunden som kjøper Produktet («Kunden») og leverandøren som nærmere angitt i bestillingsskjema («Leverandøren»). Det er en forutsetning for Avtalen at Kunden er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Kunden må være myndig person over 18 år.

2. BESTILLING
2.1 Når Leverandøren mottar Kundens bestilling, vil bestillingen bekreftes ved at det sendes en ordrebekreftelse til Kunden på e-postadressen Kunden har oppgitt. Kunden oppfordres til å kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen, og umiddelbart melde fra til Leverandøren dersom det foreligger avvik.
2.2 Leverandøren forbeholder seg retten til å kansellere Kundens bestilling eller del av denne dersom Produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil Kunden få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva Leverandøren kan tilby i stedet. Kunden vil få muligheten til å akseptere Leverandørens nye tilbud med de endringer Leverandøren angir i forhold til Kundens opprinnelige bestilling, eller kansellere bestillingen.

3. LEVERINGSTID
3.1 Leverandøren arbeider for at de bestilte Produkter skal leveres så hurtig som mulig til Kunden. Normalt vil bestilte Produkter leveres innen 3-7 arbeidsdager etter utført bestilling, såfremt Leverandøren har disse på lager. Det tas forbehold om endringer som skyldes forhold utenfor Leverandørens kontroll.

4. FRAKT
4.1 Fraktpris er angitt i bestillingsskjemaet/ordrebekreftelsen.
4.2 Dersom Kunden har bestilt flere Produkter, vil ordren kunne komme i flere separate forsendelser.
4.3 Produktene leveres vanligvis via ordningen Helt Hjem.
4.4 Dersom Kunden får levert Produktene via ordningen Post i Butikk, plikter Kunden å sørge for at Produktet hentes innen hentefristen oppgitt av postoperatøren. I motsatt fall vil Kunden belastes reell fraktkostnad samt et ekspedisjonsgebyr på kr. 200.

5. KJØPESUM OG BETALING
5.1 Priser oppgis ink.mva. Det er prisene på det tidspunktet Kunden bestiller som gjelder for kjøpet.
5.2 Kunden skal betale den kjøpesummen som fremkommer av ordrebekreftelsen («Kjøpesummen»).
5.3 Kunden kan velge enten å betale hele Kjøpesummen på en gang, eller betaling kan skje ved nedbetaling over en nærmere avtalt tidsperiode. Kunden oppgir ønsket valg ved bestilling.
5.4 Ved avtalt nedbetaling faktureres Kunden rente- og kostnadsfritt etter avtalt nedbetalingsintervall. Eksempel på nedbetalingsplan vil vedlegges ordrebekreftelsen. Rettmessig betaling skjer til Leverandørens kontonummer som er spesifisert på tilsendt faktura.
5.5 Kjøpesummen vil fremkomme på samme faktura som øvrige produkter og tjenester som Kunden kjøper av Leverandøren. Fakturering av Kjøpesummen/første avdrag på nedbetalingen skjer på den første fakturaen Kunden får fra Leverandøren etter at Produktet er bestilt, alternativt påfølgende faktura, avhengig av tidspunkt for bestilling.
5.6 Kunden kan når som helst velge å avslutte avtalt nedbetaling ved å betale resterende del av Kjøpesummen. I så fall må Kunden kontakte Leverandøren, og be om at resterende del av Kjøpesummen inkluderes på neste faktura.
5.7 Dersom Kunden ikke rettidig betaler Kjøpesummen eller andre beløp som vedkommende plikter å betale til Leverandøren i henhold til Avtalen, påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr og omkostninger etter inkassolovgivningen.

6. VILKÅR FOR AVTALE OM NEDBETALING
6.1 Avtale om nedbetaling forutsetter at Kunden er kunde hos Leverandøren av løpende Altibox-tjenester i hele nedbetalingsperioden. Dersom (i) Kunden sier opp sin Altibox-tjeneste fra Leverandøren, uavhengig av årsak, eller (ii) Kunden bryter Avtalen, vil resterende del av Kjøpesummen forfalle til betaling. Dersom Kunden flytter vil resterende del av Kjøpesummen forfalle til betaling.

7. AVBRUDDSGEBYR VED BRUDD PÅ BINDINGSTID
7.1 Leverandøren vil kunne tilby Produktet til en fordelaktig pris (sett opp mot prisen Leverandøren ellers selger Produktet for), mot at Kunden binder seg til å kjøpe et abonnement på Altibox-tjenester fra Leverandøren i en gitt periode (bindingstid). Dersom Kunden avbestiller Altibox-tjenesten i bindingstiden, vil Kunden faktureres et avbruddsgebyr som står i forhold til den fordelaktige prisen Kunden fikk på Produktet.

8. SALGSPANT
8.1 Leverandøren har salgspant i solgte Produkter inntil Kjøpesummen for Produktet, samt eventuelle renter og omkostninger, er betalt. Leverandøren har rett til å ta Produktet tilbake hvis Kunden misligholder sin betalingsplikt.

9. ANGRERETT
9.1 Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (LOV-2014-06-20-27) (angrerettloven) gir Kunden som forbruker rett til å angre kjøp som er foretatt utenom faste forretningslokaler - typisk via nettbutikk, dørsalg eller telefonsalg.
9.2 Angreretten forutsetter at Kunden innen 14 dager etter mottak av Produktet gir Leverandøren beskjed om at Kunden vil angre kjøpet, for eksempel ved å benytte utfylt angrerettskjema. Angrerettskjema sendes Kunden på e-post sammen med ordrebekreftelsen.
9.3 For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må Produktet være returnert til Leverandøren innen 14 dager etter at Kunden har gitt melding om at han/hun ønsker å angre kjøpet. Kunden må selv bære kostnader for retur. Ved benyttelse av angrerett, skal Produktene sendes til følgende adresse:

Bring Warehousing AS
v/ Inselo/Altibox
Gneisveien 18
2020 Skedsmokorset
Norge

9.4 Såfremt Produktet returneres med original emballasje hvor Produktet fremstår som nytt, vil hele Kjøpesummen tilbakebetales (i den grad Kunden allerede har betalt). Merk at Kunden vil få fratrekk for eventuell verdireduksjon Produktet har hatt som skyldes at Produktet er prøvd ut/testet utover det som er forsvarlig og nødvendig.

10. REKLAMASJON
10.1 Kundens rettigheter ved feil eller mangler følger av Lov om forbrukerkjøp (LOV-2002-06-21-34) (forbrukerkjøpsloven). Etter omstendighetene kan Kunden kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.
10.2 Dersom Kunden opplever feil eller mangler ved et Produkt og ønsker å klage, må Kunden reklamere til Leverandøren innen rimelig tid etter at forholdet ble oppdaget, samt innenfor de absolutte fristene som følger av forbrukerkjøpsloven. Fristen for å reklamere er aldri kortere enn 2 måneder fra forbrukeren oppdaget mangelen.
10.3 Kunden skal ved reklamasjoner oppgi kjøpstidspunkt, serienummer på det mangelfulle Produktet, samt gi en beskrivelse av mangelen. Dersom Kunden har krav på å motta nytt Produkt, skal Leverandørens instrukser vedrørende retur av det mangelfulle Produktet følges.

11. PERSONOPPLYSNINGER
11.1 Informasjon om hvordan Leverandøren behandler personopplysninger finnes i personvernerklæringen på Leverandørens nettside.

12. TVISTER OG LOVVALG
12.1 Tvister vedrørende Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan saken bringes inn for de alminnelige domstoler. Kunden kan også bringe saken inn for Forbrukerrådet.