Spesielle vilkår for e-posttjenester fra Altibox

Spesielle vilkår for avtale om e-posttjenester

1. GENERELT

1.1 Disse vilkår («Spesielle vilkår») gjelder for e-posttjenester («Tjenesten») til kunde («Kunde») fra leverandør («Leverandør»). Begrepet «Kunde» omfatter utelukkende privatkunder/forbrukerkunder.  

1.2 De Spesielle vilkårene supplerer vilkårene angitt i bestillingsskjema/ordrebekreftelsen og Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndsbaserte tjenester («Alminnelige vilkår»). Ved motstrid går de Spesielle vilkår foran det som er angitt i Alminnelige vilkår. 

1.3 Det er i utgangspunktet en forutsetning for levering av Tjenesten at Kunden har et bredbåndsabonnement levert av Leverandør. Se punkt 6 for prosess rundt eventuell oppsigelse av bredbåndsabonnement og punkt 7 for særvilkår for Kunder som ikke har et bredbåndsabonnement.

1.4 Kunden samtykker til at Spesielle vilkår og øvrige avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunden i elektronisk format. 

1.5 Leverandøren kan endre disse vilkår med minst én måneds varsel til e-postadresse som er del av denne Tjenesten. 

2. TJENESTEN

2.1 Tjenesten er en e-posttjeneste for mottak, lesing og sending av e-post. Kunden må selv sørge for programvare for bruk av e-post. Tjenesten kan også brukes med en standard nettleser i et brukergrensesnitt kalt webmail, med innlogging fra https://mail.altibox.no/. Leverandør yter bare brukerstøtte for bruk av webmail. 

2.2 Kunde må være registrert på Altibox Mine Sider og selv opprette og administrere e-postkontoen der. 

2.3 E-postadresse kan kun overdras til annen bruker over 18 år med Kundes samtykke og under forutsetning av at den relevante bruker har tegnet eget bredbåndsabonnement.  

2.4 Passord tildeles Kunde. Passord kan endres av Kunden via Mine sider. Dette gjelder også for eventuelle underkontoer. Leverandør deler ikke passord eller annen påloggingsinformasjon med andre enn Kunde med mindre Leverandør er rettslig forpliktet til å utlevere dette. Dette gjelder også ved dødsfall. 

2.5 Tilgjengelig lagringsplass per e-postkonto vises i brukergrensesnittet for webmail. Når e-postkontoen er full (tilgjengelig lagringsplass eller antall meldinger i innboks) vil innkommende meldinger bli avvist. 

2.6 Det har tidligere vært mulig for Kunde å opprette ekstra e-postadresser (underkontoer). Slike underkontoer som er opprettet kan fortsatt benyttes. Eventuelle andre brukere av underkontoer enn Kunden aksepterer at Kunden er juridisk eier av e-postkonto i tråd med disse Spesielle vilkår, og at slike underkontoer kun kan overdras til andre brukere enn Kunden iht. vilkårene i pkt. 2.3. 

2.7 Leverandør kan fritt foreta endringer i Tjenesten som ikke endrer Tjenestens karakter. 

3. ANSVAR

3.1 Leverandør har ikke ansvar for produkter eller tjenester Kunde eller andre brukere kjøper eller bestiller med tildelt e-postadresse som kontaktadresse.  

3.2 Leverandør har ikke ansvar for direkte eller indirekte tap grunnet meldinger som ikke har kommet frem, eller enhver form for direkte og indirekte skade grunnet mottatte og sendte meldinger.   

3.3 Leverandør har ikke ansvar for direkte eller indirekte tap grunnet manglende tilgang til lagrede meldinger. 

3.4 Det stilles ingen garanti for påliteligheten til Tjenesten eller sikkerheten for data som er lagret i Tjenesten. 

4. BRUKSBEGRENSNINGER

4.1 Tilgang til Tjenesten kan bli begrenset, sperret eller avsluttet dersom den blir brukt til:

a) aktivitet som er skadelig for Tjenesten

b) aktivitet som ødelegger tjenesteopplevelsen for andre bruker

c) å spre (i) ulovlig innhold, (ii) virus eller skadelig programvare, inkl. lenker til disse, (iii) materiale som Kunden eller bruker ikke har rettigheter til, inkludert personlig informasjon/data om en annen person som spres mot denne personens vilje, eller (iv) materiale som brukes til kommersiell virksomhet 

d) å sende spam (massedistribuert uoppfordret e-post) eller injurierende, truende eller trakasserende meldinger

e) enhver form for kriminell virksomhet

4.2 Leverandør forbeholder seg retten til å iverksette tiltak ved mistanke om at en e-postkonto benyttes i strid med vilkårene, eller dersom uvedkommende har fått tilgang til kontoen.  Ved misbruk kan Leverandør tilbakestille passord, blokkere trafikk og/eller stenge kontoen uten varsel. Leverandør vil kontakte Kunde etter stenging. 

4.3 Tjenesten er kun til personlig, ikke-kommersiell bruk. Tjenesten skal ikke benyttes til utsendelse av store volum e-postmeldinger. Leverandør forbeholder seg retten til å sette grense for antall meldinger pr. utsendelse og antall mottakere, samt endre disse grensene uten forutgående varsel. 

4.4 E-postkonto kan bli sperret som følge av at ikke-akseptable e-postadresser og avsendernavn er valgt. Alternativt kan Leverandør endre slike e-postadresser og avsendernavn. Hva som ikke er akseptabelt, omfatter bl.a. tilfeller der: 

a) e-postadressen eller avsendernavn er utformet for feilaktig å gi inntrykk av å tilhøre en annen og identifiserbar person

b) e-postadressen eller avsendernavn er utformet for feilaktig å gi inntrykk for å representere et merke, firma, organisasjon eller offentlig instans

c) e-postadressen eller avsendernavn er utformet for å være støtende, fornærme, mobbe eller oppfordre til ulovlige aktiviteter

Punktene ovenfor gjelder selv om e-postadresse eller avsendernavn har blitt automatisk generert. Leverandør skal om mulig varsle Kunde før tiltak etter denne bestemmelsen iverksettes.  

4.5 Leverandør forbeholder seg retten til å slette e-post og/eller vedlegg i mottatt e-post dersom slike inneholder virus eller skadelig programvare.

5. SPERRING OG SLETTING AV INAKTIV KONTO

5.1 Konto (e-postadresse) som ikke har vært innlogget i en periode på seks (6) måneder vil bli sperret. Før slik sperring vil Leverandør tilstrebe å varsle Kunde om at kontoen vil bli sperret.  

5.2 I en periode på inntil 3 måneder etter at sperring er iverksatt, kan konto gjenåpnes. Slik gjenåpning skjer via Altibox Mine sider. Etter utløpet av denne 3- måneders perioden vil data knyttet til den aktuelle e-postkontoen slettes, og e-postkontoen kan ikke lenger gjenopprettes. Fra samme tidspunkt vil e-postadressen være tapt. E-postadresser gjenbrukes ikke. 

5.3 Ved videresending til en annen e-postkonto er det ikke synlig for Leverandør om kunden fortsatt bruker kontoen. For å unngå sletting, må derfor Kunde og/eller den relevante bruker minst én gang hver 6. måned logge inn for å lese e-post på den aktuelle kontoen. 

6. OPPSIGELSE OG EVENTUELT OPPHØR AV BREDBÅNDSABONNEMENT

6.1 Kunde kan når som helst melde oppsigelse av Tjenesten til Leverandørs kundeservice dersom Kunde ønsker at e-postkontoen(e) slettes.

6.2 Leverandøren kan si opp avtaleforholdet ved minst 14 dagers forutgående varsel, for eksempel dersom Leverandøren skal legge ned Tjenesten. Leverandøren kan for øvrig heve avtaleforholdet med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold fra Kundens side.

6.3 Dersom Kunde ønsker å beholde e-posttjenesten etter eventuelt opphør av bredbåndsabonnement, ref. pkt 1.3, må Kunde bestille dette som separat tjeneste senest 3 måneder etter opphør. Kunden vil i tilfelle måtte akseptere særvilkår iht. punkt 7 knyttet til e-posttjenesten, herunder at det betales vederlag. Det er en forutsetning for opprettelse av slikt kundeforhold at Kunden er minst 18 år.

6.4 Ved eventuell oppsigelse av Kundens bredbåndsabonnement hos Leverandør uten at Kunde bestiller produktet nevnt i pkt 6.3 ovenfor, vil e-postkonto(er) være tilgjengelig i en periode før e-postkontoen deretter deaktiveres og slettes. Dette skjer iht. følgende prosess:
• 1 måned etter opphør deaktiveres kontoen
• 3 måneder etter opphør sperres e-postkontoer/e-postadresser tilhørende Kunde, og tilhørende data slettes.

Etter perioden på 3 måneder kan e-postkontoen/e-postadressen ikke gjenopprettes.

7. SÆRVILKÅR FOR KUNDER UTEN BREDBÅNDSABONNEMENT

7.1 Kunder som ikke har bredbåndsabonnement må opprette et direkte kundeforhold med Leverandøren for Tjenesten.

7.2 Kunden skal betale et månedlig vederlag iht. de til enhver tid gjeldende priser. Eventuelle prisendringer skal varsles skriftlig minst 1 måned i forkant.

7.3 Oppsigelse av tjenesten fra Kunden får virkning fra siste dag i den måned oppsigelsen ble meldt.

7.4 Øvrige bestemmelser i disse Spesielle vilkår gjelder fullt ut. De til enhver tid gjeldende Alminnelige vilkår får anvendelse så langt disse passer.

8. OVERDRAGELSE OG BRUK AV UNDERLEVERANDØR

8.1 Leverandør kan fritt benytte underleverandører til å produsere og/eller levere hele eller deler av Tjenesten.  

8.2 Leverandør har rett til å overdra sine rettigheter og plikter ifm. leveranse av denne Tjenesten iht. nærmere angitte vilkår i de Alminnelige vilkår.