Spesielle vilkår for fiberbredbånd fra Altibox

Spesielle vilkår for avtale om bredbåndstjenester

1. GENERELT
1.1 Disse spesielle vilkår («Spesielle Vilkår») gjelder for bredbåndstjenester («Bredbåndstjenesten») til kunde («Kunden») fra leverandør («Leverandøren») som angitt i bestillingsskjema/ ordrebekreftelsen. Begrepet «Kunden» omfatter både privatkunder («Privatkunder») og kollektive kunder (borettslag/sameier), forutsatt at Bredbåndstjenesten utnyttes for privat bruk.

1.2 De Spesielle Vilkårene supplerer vilkårene angitt i bestillingsskjema/ordrebekreftelsen og Alminnelige vilkår for avtale om bredbåndsbaserte tjenester («Alminnelige vilkår»). Ved motstrid går de Spesielle Vilkår foran det som er angitt i Alminnelige vilkår.

1.3 Kunden samtykker til at de Spesielle Vilkår og øvrige avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunden i elektronisk format.

2. BREDBÅND
2.1 Leverandøren gir Kunden tilgang til internett via hjemmesentralen. Dersom hjemmesentralen som leveres ikke har innebygd trådløs ruter, må Kunden selv sørge for trådløs ruter (trådløs ruter kan leveres av Leverandøren, men vil da inngå som en del av Kundens brukerutstyr).

2.2 Kunden tildeles IP-adresse av Leverandøren. IP-adressen eies av Leverandøren og stilles til Kundens disposisjon i forbindelse med bruk av Bredbåndtjenesten. Leverandøren har rett til å endre IP-adressen når hensyn til drift, trafikk, tekniske og/ eller offentligrettslige forhold tilsier dette.

2.3 Kunden plikter å installere programvare eller fysisk brannmur som beskytter mot andres uautoriserte tilgang til eller bruk av Kundens eller Leverandørens utstyr, programvare eller informasjon for øvrig og for å hindre spredning av datavirus.

3. SÆRLIGE BESTEMMELSER OM TRÅDLØST BREDBÅND
3.1 Der bestillingen/ordrebekreftelsen omfatter Bredbåndstjenester som gir radiobasert tilgang til Internett med avtalt kapasitet og datamengde («Trådløst Bredbånd»), gjelder de særlige bestemmelser som angitt i dette punkt 3. Trådløst Bredbånd kan bare benyttes på den installasjonsadressen som er avtalt med Leverandøren.

3.2 Leveranse av Trådløst Bredbånd forutsetter at Leverandøren har bygget radiodekning på den avtalte installasjonsadressen. Leverandøren garanterer ikke at Trådløst Bredbånd vil bli tilgjengelig på installasjonsadressen, selv om ordrebekreftelse er mottatt eller Leverandøren har forsøkt å installere Trådløst Bredbånd.

3.3 Kunden vil motta en utendørsenhet som monteres på boligens yttervegg vendt mot basestasjonen. Kunden er selv ansvarlig for å innhente eventuelle tillatelser for slik montering. Dersom Kunden ikke eier bygningen som utendørsenheten skal monteres på er Kunden ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser fra byggeier. Dersom det eksisterer krav til hvordan føring av kabler gjennom vegg skal skje, må kravene kunne fremlegges når Leverandørens montør ankommer.

3.4 Kunden vil også motta en hjemmesentral som installeres innendørs. Dersom hjemmesentralen ikke har innebygd trådløs ruter, må Kunden selv sørge for trådløs ruter (trådløs ruter kan leveres av Leverandøren, og vil da inngå som en del av Kundens brukerutstyr). Utendørsenheten skal forsynes med strøm fra bygningens innside. Kunden skal tilslutte strømadaptere for hjemmesentral og utendørsenhet til strøm. Innvendig kabling til Kundens brukerutstyr er Kunden selv ansvarlig for.

3.5 Bredbåndstjenesten fungerer kun med den medfølgende utendørsenheten, og kun sammen med Trådløst Bredbånd fra Leverandøren. Utendørsenheten kan ikke flyttes til en annen adresse uten Leverandørens skriftlige forhåndsgodkjenning. Utendørsenhet, hjemmesentral og strømadaptere er
Leverandørens eiendom. Ved oppsigelse av tjenesten er Leverandøren ikke forpliktet til å fjerne installert utstyr.

3.6 Dersom den inkluderte datamengden i Kundens abonnement brukes opp innenfor en kalendermåned, kan hastigheten reduseres til en minimumshastighet for resten av måneden.

3.7 I tillegg til punkt 5 tas det forbehold om at hastigheten kan påvirkes av blant annet:
• avstand til basestasjonen (signalstyrke)
• fysiske hindringer (f.eks. bygninger)
• spesielle værforhold
• mange samtidige brukere av basestasjonen

3.8 Dersom det etter leveranse oppstår fysiske hindre som blokkerer signalet, og Leverandør kan bekrefte at blokkering er til stede, kan Kunde kan si opp tjenesten Trådløst Bredbånd.

3.9 Med mindre annet er spesifisert vil Trådløst Bredbånd i utgangspunktet ikke støtte analoge tjenester herunder, men ikke begrenset til: alarmsystem, faksmaskin, trygghetsalarm eller oppringt internett. Bredbåndstelefon leveres ikke.

4. BRUK AV TJENESTEN
4.1 Kunden har plikt til å følge alminnelige nettregler samt å påse at ingen anvender Bredbåndtjenesten i strid med vilkårene i Avtalen, og er også ansvarlig for eventuell uautorisert bruk av den tilgangen som gis Kunden.

4.2 Kunden har ikke rett til å benytte Bredbåndtjenesten til lovstridige forhold. Bredbåndtjenesten kan ikke benyttes til å bruke, kopiere, spre eller på annen måte utnytte informasjon som er ulovlig, som ikke er ment for Kunden eller som Kunden har skaffet seg uberettiget tilgang til.

4.3 Bredbåndtjenesten må ikke brukes til portscanning, utsendelse av virus, eller annen utsendelse og kommunikasjon til skade for Leverandøren eller annen bruker (herunder spam og e-postbombing).

4.4 Leverandøren kan gi Kunden tilgang til tredjepartsprogramvare gjennom Bredbåndtjenesten. Det er en forutsetning for bruk av tredjepartsprogramvare at Kunden aksepterer den aktuelle tredjeparts lisens- og avtalevilkår.

5. KVALITET
5.1 Det er en målsetning at Kunden til enhver tid skal tilbys produktets angitte hastighet. Opplevd hastighet vil kunne være noe lavere enn det som er bestilt, basert på følgende forhold:

a) perioder med unormalt stor belastning på nettet;
b) egenskaper ved Kundens brukerutstyr (f.eks. PC);
c) hvorvidt Kunden benytter seg av trådløst nett;
d) prioritering av bredbåndstrafikk til tidskritiske tjenester foran internett-trafikk, eksempelvis vil telefoni- og TV-tjenester bli prioritert foran internett (Kunder som abonnerer på slike tidskritiske tjenester, kan dermed erfare at opplevd hastighet på internettrafikk påvirkes);
e) at en mindre del av bredbåndskapasiteten benyttes til nødvendig kontrollinformasjon. Overføringshastigheten videre ut på internett er utenfor Leverandørens kontroll, og det må her påregnes noe lavere hastighet.

5.2 Leverandøren benytter Trafikkstyring som verktøy av sikkerhetshensyn og for å sikre god kvalitet på tjenestene. Leverandøren skal sikre at trafikkstyringen i nettet oppfyller de krav til nettnøytralitet som er fastsatt i Ekomloven.

5.3 Som hovedregel blokkerer ikke Leverandøren kunders trafikk på Bredbåndstjenesten. Trafikk og/eller tilgang til enkelte nettsteder kan blokkeres etter pålegg fra offentlige myndigheter. Leverandøren kan også blokkere trafikk som anses å være en sikkerhetsrisiko.

6. TJENESTEN INKLUDERER
6.1 Med mindre annet er avtalt inkluderer Bredbåndstjenesten følgende:

a) Kapasitet som angitt i bestillingsskjemaet;
b) IP-adresse

6.2 Kundens internettkapasitet kan, på Kundens anmodning, økes i bindingstiden. Endring skjer i henhold til den enhver tid gjeldende prisliste.