Spesielle vilkår for fiberbredbånd fra Altibox

Spesielle vilkår for avtale om bredbåndstjenester

1. GENERELT
1.1 Disse spesielle vilkår («Spesielle Vilkår») gjelder for bredbåndstjenester («Bredbåndstjenesten») til kunde («Kunden») fra leverandør («Leverandøren») som angitt i bestillingsskjema/ ordrebekreftelsen. Begrepet «Kunden» omfatter både privatkunder («Privatkunder») og kollektive kunder (borettslag/sameier), forutsatt at Bredbåndstjenesten utnyttes for privat bruk.

1.2 De Spesielle Vilkårene supplerer vilkårene angitt i bestillingsskjema/ordrebekreftelsen og Alminnelige vilkår for avtale om bredbåndsbaserte tjenester («Alminnelige vilkår»). Ved motstrid går de Spesielle Vilkår foran det som er angitt i Alminnelige vilkår.

1.3 Kunden samtykker til at de Spesielle Vilkår og øvrige avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunden i elektronisk format.

2. BREDBÅND
2.1 Leverandøren gir Kunden tilgang til internett via hjemmesentralen. Dersom hjemmesentralen som leveres ikke har innebygd trådløs ruter, må Kunden selv sørge for trådløs ruter (trådløs ruter kan leveres av Leverandøren, men vil da inngå som en del av Kundens brukerutstyr).

2.2 Kunden tildeles IP-adresse av Leverandøren. IP-adressen eies av Leverandøren og stilles til Kundens disposisjon i forbindelse med bruk av Bredbåndtjenesten. Leverandøren har rett til å endre IP-adressen når hensyn til drift, trafikk, tekniske og/ eller offentligrettslige forhold tilsier dette.

2.3 Kunden plikter å installere programvare eller fysisk brannmur som beskytter mot andres uautoriserte tilgang til eller bruk av Kundens eller Leverandørens utstyr, programvare eller informasjon for øvrig og for å hindre spredning av datavirus.

3. BRUK AV TJENESTEN
3.1 Kunden har plikt til å følge alminnelige nettregler samt å påse at ingen anvender Bredbåndtjenesten i strid med vilkårene i Avtalen, og er også ansvarlig for eventuell uautorisert bruk av den tilgangen som gis Kunden.

3.2 Kunden har ikke rett til å benytte Bredbåndtjenesten til lovstridige forhold. Bredbåndtjenesten kan ikke benyttes til å bruke, kopiere, spre eller på annen måte utnytte informasjon som er ulovlig, som ikke er ment for Kunden eller som Kunden har skaffet seg uberettiget tilgang til.

3.3 Bredbåndtjenesten må ikke brukes til portscanning, utsendelse av virus, eller annen utsendelse og kommunikasjon til skade for Leverandøren eller annen bruker (herunder spam og e-postbombing).

3.4 Kunden er ansvarlig for å slette e-postmeldinger slik at det til enhver tid er tilstrekkelig lagringsplass. Leverandøren tar ikke sikkerhetskopi av Kundens e-poster.

3.5 Leverandøren kan nekte/ta bort støtende eller utilbørlige e-postadresser, eller endre e-postadresser hvis det er nødvendig av tekniske eller kommersielle årsaker.

3.6 Leverandøren kan gi Kunden tilgang til tredjeparts programvare gjennom Bredbåndtjenesten. Det er en forutsetning for bruk av tredjeparts programvare at Kunden aksepterer den aktuelle tredjeparts lisens- og avtalevilkår.

4. KVALITET
4.1 Det er en målsetning at Kunden til enhver tid skal tilbys produktets angitte hastighet. Opplevd hastighet vil kunne være noe lavere enn det som er bestilt, basert på følgende forhold:
a) perioder med unormalt stor belastning på nettet;
b) egenskaper ved Kundens brukerutstyr (f.eks. PC);
c) hvorvidt Kunden benytter seg av trådløst nett;
d) prioritering av bredbåndstrafikk til tidskritiske tjenester foran internett-trafikk, eksempelvis vil telefoni- og TV-tjenester bli prioritert foran internett (Kunder som abonnerer på slike tidskritiske tjenester, kan dermed erfare at opplevd hastighet på internettrafikk påvirkes);
e) at en mindre del av bredbåndskapasiteten benyttes til nødvendig kontrollinformasjon. Overføringshastigheten videre ut på internett er utenfor Leverandørens kontroll, og det må her påregnes noe lavere hastighet.

4.2 Leverandøren benytter Trafikkstyring som verktøy av sikkerhetshensyn og for å sikre god kvalitet på tjenestene. Leverandøren skal sikre at trafikkstyringen i nettet oppfyller de krav til nettnøytralitet som er fastsatt i Ekomloven.

4.3 Som hovedregel blokkerer ikke Leverandøren kunders trafikk på Bredbåndstjenesten. Trafikk og/eller tilgang til enkelte nettsteder kan blokkeres etter pålegg fra offentlige myndigheter. Leverandøren kan også blokkere trafikk som anses å være en sikkerhetsrisiko.

5. TJENESTEN INKLUDERER
5.1 Med mindre annet er avtalt inkluderer Bredbåndstjenesten følgende:
a) Kapasitet som angitt i bestillingsskjemaet;
b) IP-adresse

5.2 Kundens internettkapasitet kan, på Kundens anmodning, økes i bindingstiden. Endring skjer i henhold til den enhver tid gjeldende prisliste.