Spesielle vilkår for avtale om Altibox Wifi Overalt

Spesielle vilkår for avtale om
Altibox Wifi Overalt

1. GENERELT

1.1 Disse vilkår («Spesielle vilkår») gjelder for Altibox Wifi Overalt («Tjenesten») til kunde («Kunde») fra leverandør («Leverandør»).

1.2 De Spesielle Vilkårene supplerer vilkårene angitt i bestillingsskjema/ordrebekreftelsen og Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndsbaserte tjenester («Alminnelige vilkår»). Ved motstrid går de Spesielle vilkår foran det som er angitt i Alminnelige vilkår.

1.3 Kunden samtykker til at Spesielle vilkår og øvrige avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunden i elektronisk format.

2. TJENESTEN

2.1 Tjenesten skal ved bruk av én eller flere wifi-enheter fra Leverandøren («Utstyret») sikre Kunden en best mulig brukeropplevelse ifm. bruk av sitt trådløse nettverk.

2.2 Kunden har krav på brukerstøtte og support knyttet til Tjenesten. For at Leverandøren skal kunne bistå er det en forutsetning at Kundens wifi-nett utelukkende består av Utstyr fra Leverandøren knyttet til Tjenesten, dvs. at Kunden ikke benytter rutere/aksesspunkter fra andre leverandører.

2.3 Leverandør vil vedlikeholde og videreutvikle Tjenesten. Leverandøren har i denne forbindelse rett til å oppdatere programvaren i Utstyret når det er behov for dette. Dette vil fortrinnsvis gjøres om natten, slik at Kunden i minst mulig grad blir berørt av dette.

3. UTSTYR FRA LEVERANDØREN

3.1 Leverandør eier Utstyret som benyttes ifm. Tjenesten. Kunden leier Utstyret fra Leverandøren i avtaleperioden.

3.2 Kunden skal behandle Utstyret på en forsvarlig måte og i henhold til normal bruk. Kunden skal beskytte Utstyret mot lynnedslag ved å benytte overspenningsvern, samt frakoble Utstyret når det er fare for tordenvær. Kunde er ansvarlig for å erstatte eventuelt Utstyr som blir ødelagt som følge av forhold som Leverandører ikke er ansvarlig for. Kunden skal snarest mulig varsle Leverandør dersom det oppstår skade eller feil på Utstyret, eller dersom Utstyret mistes.

3.3 Utstyret kan kun benyttes til det leveransepunktet (adressen/boenheten) som det er bestilt til.

3.4 For at Utstyret skal fungere best mulig er det en forutsetning at Utstyret plasseres iht. anbefaling fra Leverandør. Det vises i denne forbindelse også til pkt 2.2.

3.5 Leverandør har rett til å bytte ut Utstyret dersom Leverandør ønsker dette. Dersom det er en feil ved Utstyret har Leverandør plikt til å rette eller bytte ut Utstyret.

3.6 Kunden kan når som helst bestille nye enheter eller si opp (redusere) wifi-enheter. For eventuell oppsigelse av Tjenesten vises det til pkt 7.

4. PERSONOPPLYSNINGER

4.1 Leverandør vil samle inn data som er nødvendig for installasjon av Utstyret, feilretting, support og vedlikehold. Nærmere informasjon om dette følger av personvernerklæringen på Leverandørens nettside.

5. ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNING

5.1 Kunden er ansvarlig for stikkontakt med tilhørende strømforsyning som Utstyret kan knytte seg til og internt spredenett i bolig (herunder nettverkskabler som er en del av den faste infrastrukturen i boligen) som benyttes for tilkobling av Leverandørens Utstyr tilhørende Tjenesten.

5.2 Leverandøren skal sørge for at Utstyret fungerer etter sitt formål.

5.3 Leverandøren skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for tap, skade eller krav som måtte oppstå som følge av Kundens bruk eller manglende mulighet til å bruke Tjenesten eller Utstyret

6. PRIS, FAKTURERING OG ENDRING AV VILKÅR

6.1 Kunden skal betale det vederlag for Tjenesten som er angitt ved bestilling. Fakturering og betaling følger Leverandørens til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner og betalingsvilkår.

6.2 Eventuelle endringer av pris eller øvrige vilkår skal gjøres med minst én måneds varsel fra Leverandøren.

7. OPPSIGELSE

7.1 Kunden har rett til å si opp Tjenesten når som helst med virkning fra og med den 1. i påfølgende måned.

7.2 Kunden er omfattet av Leverandørens til enhver tid gjeldende garantiordning for Tjenesten som gjaldt på bestillingstidspunktet, forutsatt at Kunden ikke allerede har benyttet garantiordningen og/eller Tjenesten tidligere. Garantiordningen innebærer at Kunder som ikke har prøvd Tjenesten tidligere innen en gitt frist fritt kan si opp Tjenesten og få refundert leie for den aktuelle perioden. Kunden kan ta kontakt med Leverandøren eller se Leverandørens nettside for nærmere informasjon om slik garantiordning.

7.3 Leverandør kan si opp Tjenesten med én måneds varsel, for eksempel dersom Leverandør slutter å tilby Tjenesten eller ved mislighold fra Kunden.

7.3 Kunde plikter å returnere Utstyret i god stand ved opphør av Tjenesten. Utstyret skal returneres så snart som mulig, og senest 1 måned etter opphør av Tjenesten. Ved manglende returnering av Utstyret faktureres et gebyr som følger av Leverandørens til enhver tid gjeldende prisliste.