Spesielle vilkår for tv- og mediatjenester fra Altibox

Spesielle vilkår for avtale om
TV- og mediatjenester

Oppdatert september 2018

1. GENERELT
1.1 Disse spesielle vilkår ("Spesielle Vilkår") gjelder for avtale om TV- og Mediatjenester ("TV/mediatjenestene") og inngås av lisensgiver Altibox AS, org. nr. 984 586 612, Breiflåtveien 18, 4018, Stavanger («Altibox») og innholdsleverandøren somrettighetshavere med Privatkunder og Kollektive Kunder (borettslag/sameier) under forutsetning av at TV/Mediatjenestene utnyttes for privat bruk. Begrepet "Kunder" vil i disse Spesielle Vilkår referere til både Privatkunder og Kollektive Kunder.
1.2 De Spesielle Vilkårene supplerer vilkårene angitt i bestillingsskjema/ordrebekreftelsen og Alminnelige vilkår for fiber- og bredbåndstjenester. Ved motstrid går de Spesielle Vilkårene for TV/mediatjenestene foran det som er angitt i Alminnelige vilkår.
1.3 Kunden samtykker til at de Spesielle Vilkår og øvrige avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunden i elektronisk format.

2. TV/MEDIATJENESTER
2.1 Bestillingsskjemaet/ordrebekreftelsen angir konkret de TV- og mediatjenestene som er omfattet av partenes Avtale. Dersom en Privatkunde ønsker å utvide TV/ mediatjenestene kan tilleggstjenester bestilles. Bestillingen vil bekreftes gjennom en ordrebekreftelse.
2.2 Dersom det gjelder bindingstid for TV/mediatjenestene er dette angitt i bestillingsskjemaet/ordrebekreftelsen.

3. AUTORISERT UTSTYR
3.1 Kunden gis tilgang til TV/Mediatjenester via en dekoder tilkoblet hjemmesentralen. Privatkunder kan som utgangspunkt benytte TV/mediatjenestene på flere TV-er innen samme husstand ved å leie flere dekodere som kobles til hjemmesentralen.
3.2 I tillegg gis Kunden tilgang til enkelte TV/Mediatjenester på autorisert maskin- og programvare enheter (PCer, MAC og håndholdte enheter) som er godkjent av Leverandøren i samsvar med begrensingene som følger av Spesielle Vilkår.
3.3 Leverandøren gjør oppmerksom på innhold som er lagret på en lagringsenhet kan bli slettet ved havari på utstyr, reparasjoner, og programvareoppdateringer o.l. Lagret innhold fra en TV-kanal kan bli utilgjengelig fra det tidspunkt den aktuelle TV-kanalen tas ut av den TV-tjenesten Avtalen omfatter.

4. KVALITET OG BRUK
4.1 Leverandøren tilbyr et variert tilbud av TV/Mediatjenester. Leverandøren kjøper inn slike tjenester fra tredjemenn, og det gis derfor ingen garanti mht. de ulike TV/mediatjenestene innhold og sammensetning i løpet av Avtalens varighet.
4.2 Leverandøren kan til enhver tid endre den visuelle utformingen og den tekniske funksjonaliteten i Leverandørens TV-portal og andre applikasjoner Kunden har tilgang til.
4.3 For TV/Mediatjenester uten bindingstid har Leverandøren rett til å foreta innholdsmessige endringer, herunder endringer i sammensetningen av kanaler, kanalpakker eller tilbud av filmer og serier, etter minst én måneds varsel. En slik endring kan eksempelvis relateres til endringer hos kringkaster, pålegg fra offentlig myndighet eller force majeure hendelser. Dersom Kunden motsetter seg endringen, skal Leverandøren avstå fra å gjøre endringen gjeldende eller avslutte Avtalen vederlagsfritt for Kunden fra det tidspunkt endringen trer i kraft.
4.4 For TV/Mediatjenester med bindingstid har Leverandøren rett til å foreta innholdsmessige endringer, herunder endringer i sammensetningen av kanaler, kanalpakker eller tilbud av filmer og serier, etter minst én måneds varsel, dersom endringen skyldes forhold utenfor Leverandørens rimelige kontroll, herunder omfattet men ikke begrenset til force majeure-hendelser, pålegg fra offentlige myndigheter, at kringkastere helt eller delvis endrer eler avslutter programtilbud eller at Leverandørens leverandører erklærer at de ikke lenger vil tilby support eller vedlikehold som er nødvendig for TV/Mediatjenesten. Dersom endringen er til ugunst for Kunden, har Kunden rett til å avslutte Avtalen vederlagsfritt fra det tidspunkt endringen trer i kraft.
4.5 Dersom det etter punkt 4.3 og 4.4 ikke er mulig for Leverandøren å gi varsel én måned før endringen trer i kraft, skal varsel sendes Kunden så tidlig som mulig. Kunden har i slike tilfeller rett til å avslutte Avtalen innen én måned fra da varselet ble sendt. Dersom hele eller deler av denne fristen faller etter endringen har trådt i kraft, har Kunden likevel rett til å avslutte Avtalen med virkning fra ikrafttredelsestidspunktet.
4.6 Bortfall av kanaler som følge av brudd i forhandlinger om distribusjonsrettigheter regnes ikke som endringer etter dette punkt før Leverandøren eventuelt velger å gjennomføre bortfallet som en ensidig endring. Inntil dette tidspunkt anses ikke-uvesentlig bortfall av kanaler som følge av brudd i forhandlinger om distribusjonsrettigheter som en mangel. I slike tilfeller kan Leverandøren velge å kompensere Kunden ved å gi tilgang til alternativt innhold. Dersom dette ikke er mulig, eller Kunden ikke aksepterer en slik form for kompensasjon, kan Kunden kreve et forholdsmessig prisavslag eller erstatning som vil være relatert til antall kanaler, hvor lenge kanalen er borte, og hvilken TV pakke kanalen tilhører. Vesentlig og varig bortfall av kanaler gir Kunden rett til å heve Avtalen.
4.7 Bildekvaliteten på TV-kanaler, filmer og serier vil være i den kvalitet som de hentes fra kilden. Kvaliteten på de enkelte TV-kanaler har ingen sammenheng med den Internett-hastighet Kunden abonnerer på.
4.8 Leverandøren kan bli pålagt å blokkere tilgangen til TV/Mediatjenester som følge av at kringkaster/programleverandøren/Innholdsleverandørene ikke har de immaterielle rettighetene som er nødvendig for kringkasting eller videresending av innholdet til Leverandørens Kunder. Leverandøren skal gi Kunden informasjon om dette så tidlig som mulig. Leverandøren kan velge å gi en tredjepart (innholdsleverandør) mulighet til å tilby TV-/Mediatjenester. Dersom Kunden velger å kjøpe TV-/Mediatjenester fra en innholdsleverandør er Kunden forpliktet til å akseptere de særlige betingelser som innholdsleverandøren eventuelt benytter. Slike særlige betingelser vil opplyses ved bestilling. Tjenesten kan bli fakturert av Leverandøren. Klage på tjenesten kan da rettes til leverandøren eller direkte til innholdsleverandøren. Kunden kan bringe klagen inn for Brukerklagenemnda.
4.9 Kunden er ansvarlig for egen og andres bruk av TV/mediatjenestene. Personlig informasjon og koder skal oppbevares forsvarlig, og Kunden er ansvarlig for alle handlinger som utføres med Kundens personlige informasjon.

5. AVTALE OM LEIE ELLER KJØP AV DIGITALT INNHOLD
5.1 Leverandøren kan gi Privatkunder mulighet til å bestille strømming av digitalt innhold ("Leie") og/eller kjøp av digitalt innhold ("Kjøp") med levering gjennom bredbåndsnettet/Internett/mobil. Omfanget av det innholdet som tilbys ved pålogging via Internett vil ikke nødvendigvis være sammenfallende med tilbudet som til- bys for visning på TV. Særlige pris- og leveringsbetingelser for slike tjenester opplyses ved bestilling.
5.2 Kundens kjøp av digitalt innhold og bruk tjenestene, herunder enhver strømming, nedlastning, lagring og avspilling av digitalt innhold, innebærer en eksemplarfremstilling som krever tillatelse fra opphavsmannen og andre rettighetshavere. Før kunden kan gis slik tillatelse må Kunden påse å lese og akseptere de særlige vilkårene for tjenestene som fremgår nedenfor. Ved bruk av tjenestene bekrefter Kunden at den har akseptert vilkårene. Dersom Kunden ikke ønsker å akseptere de særlige vilkår for tjenestene har Kunden ikke rett til å benytte tjenestene eller det digitale innholdet.
5.3 Kunden har ikke angrerett ved bestilling av Leietjenester eller Kjøptjenester. Ved bestilling av Leietjenester og Kjøptjenester leveres digitalt innhold ved elektronisk overføring som påbegynnes med kundens uttrykkelig samtykke. Kunden bekrefter at angreretten går tapt på det tidspunkt levering er påbegynt i samsvar med lov nr. 27 av 2014, § 22, bokstav n).

6. TILGANG TIL DIGITALT INNHOLD
6.1 På bakgrunn av en bekreftet ordre og mottatt betaling for kjøp av digitalt innhold (Kjøp) gis Kunden mulighet til å laste ned og lagre en digital kopi på autoriserte og registrerte håndholdte enheter av innhold som filmer, bilder, grafikk, musikk og andre åndsverk ("Innhold") som ulike innholdsleverandører ("Innholdsleverandørene") har gitt Altibox og Leverandøren tillatelse til å tilby som del av sine tjenester.
6.2 Leverandøren vil tilby Kunden tilgang til nedlastet Innhold som er omfattet av et kjøp av digitalt innhold i en periode på ett (1) år fra tidspunktet for oppsigelse av Avtalen, med de begrensninger som følger av art 6.3.
6.3 Rettighetene etter art. 6.1 og art. 6.2 gjelder med de begrensninger som for øvrig følger av Avtalen. Tilgangen til Innholdet som angitt i art. 6.1 og 6.2 vil kunne bortfalle dersom Innholdet ikke lengre kan tilbys grunnet tekniske forhold hos Leverandøren eller Leverandørens leverandører, eller grunnet forhold hos Innholdsleverandørene.
6.4 Leverandøren er ikke ansvarlig for Kundens tilgang til maskinvare eller programvare som kan være nødvendig for avspilling av Innholdet (herunder program- vare, koder og eller andre tekniske beskyttelsestiltak som benyttes av Innholdsleverandøren eller andre rettighetshavere).
6.5 På bakgrunn av en bekreftet ordre og mottatt betaling for strømming av digitalt innhold (Leie) gis Kunden i en nærmere angitt tidsperiode mulighet til å laste ned et midlertidig digitalt eksemplar av Innhold som Innholdsleverandørene har gitt Leverandøren tillatelse til å tilby som del av sine tjenester.

7. LISENSIERING OG RETTIGHETER
7.1 Innholdet er beskyttet av den norske åndsverksloven og tilsvarende lover i andre land, herunder USA, samt øvrig lovgivning og internasjonale konvensjoner om immaterielle rettigheter. Alle rettigheter til Innholdet tilhører Innholdsleverandørene. Kunden mottar ikke under noen omstendighet eierskap, rettigheter eller andre interesser i Innholdet fra verken Leverandøren, Altibox, Innholdsleverandørene, eller Innholds- leverandørenes lisensgivere.
7.2 Ved å bekrefte en ordre om strømming av digitalt innhold gir Leverandøren Kunden en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å strømme Innholdet i en nærmere angitt tidsperiode for personlige ikke-kommersielle formål.
7.3 Ved å bekrefte en ordre om kjøp av digitalt innhold gir Leverandøren Kunden en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å strømme Innholdet og til å laste ned og lagre Innholdet på et nærmere definert antall autoriserte og registrerte enheter for personlige ikke-kommersielle formål.
7.4 Levering av Innholdet innebærer ingen tildeling av bruksrettigheter utover det som følger av punkt 6.1 eller 6.2. Alle andre rettigheter til Innholdet er forbeholdt Innholdsleverandørene, deres lisensgivere og opphavsmennene, og enhver annen bruk er strengt forbudt.

8. GENERELLE BRUKSBEGRENSNINGER
8.1 Kunden har kun rett til å benytte Innholdet (herunder ved nedlastning, lagring og avspilling) på autorisert maskin- og programvare enheter (PCer, MAC, hånd- holdte enheter eller dekoder).
8.2 Kunden har ikke rett til å kopiere, distribuere, selge, leie ut, overføre eller viderelisensiere Innholdet.
Kunden skal ikke forsøke å unngå, fjerne, deaktivere, begrense eller på annen måte hindre effektiviteten til noen kryptering, rettighetsvarsling eller annen rettighetsbeskyttelse som Innholdet er omsluttet av eller på annen måte tilknyttet. Kunden har ikke rett til å redigere, endre, oversette eller skape avledede verker eller tilpasninger av Innholdet.
Videre skal Kunden ikke dekompilere, reprodusere, tilbakevikle (omvendt utvikling), demontere eller på annen måte omgjøre datafilen Innholdet er lagret i til et format lesbart av mennesker. Kunden har ikke rett til å duplisere eller på annen måte reprodusere (herunder, men ikke begrenset til ved "brenning") Innholdet, eller noen del av dette, på noe fysisk medium, minne eller enhet, herunder, men ikke begrenset til, CD, DVD, VCD eller andre slike enheter, herunder, men ikke begrenset til, datamaskiner eller annen maskinvare, eller andre medium som måtte være utviklet eller senere bli utviklet.
8.3 Kunden har ikke rett til å strømme, laste ned eller overføre Innholdet utenfor norsk territorium. Leverandøren har rett til å benytte lokasjonsdata (herunder IP-adresser og andre geofilter) for å kontrollere om Kunden strømmer, laster ned eller overfører Innholdet utenfor norsk territorium, og kan nekte Kunden tilgang til tjenesten dersom det etter Leverandørens rimelige skjønn er risiko for slik urettmessig bruk.
8.4 For Kjøptjenester gjelder følgende begrensninger:

  • Kunden kan ikke laste ned og lagre innhold på mer enn fem (5) autoriserte enheter.
  • Kunden har ikke rett til å bytte ut mer enn tre (3) av de fem (5) autoriserte enhetene Kunden har til rådighet for en brukerkonto innenfor en periode på nitti (90) dager.
  • En enhet kan ikke være autorisert for mer enn en brukerkonto.

9. ANSVARSBEGRENSNINGER
9.1 Innholdet Leveres "som det er". Hver av Innholdsleverandørene og Innholdsleverandørenes lisensgivere fraskriver seg uttrykkelig alle garantier og andre vilkår, både uttalte, underforståtte og lovbestemte, inkludert, men ikke begrenset til, garantier eller forutsetninger om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tilfredsstillende kvalitet og fraværet av krenkelse av andre rettigheter, samt tilsvarende garantier, vilkår og regler under lovgivningen i andre jurisdiksjoner. Innholdsleverandørene og Innholdsleverandørenes lisensgivere garanterer ikke og uttrykker ikke på noen annen måte at Innholdet vil tilfredsstille Kundens behov.
9.2 Altibox, Leverandøren, Innholdsleverandørene og Innholdsleverandørenes lisensgivere skal ikke under noen omstendighet, herunder ved Leverandørens uaktsomhet, være ansvarlig for noe tap, skade eller krav, herunder direkte eller indirekte tap, uavhengig av rettslig grunnlag (skadeserstatning, erstatning i kontrakt eller annet) som måtte oppstå som følge av bruk eller manglende mulighet til å bruke tjenestene eller Innholdet, uavhengig av om Leverandøren, Innholdsleverandørene eller Innholdsleverandørenes lisensgivere er gjort kjent med muligheten for slikt tap.