Spesielle vilkår for tv- og mediatjenester fra Altibox

Spesielle vilkår for avtale om
tv- og mediatjenester

Gjelder fra 1. februar 2021

1. GENERELT
1.1 Disse spesielle vilkår («Spesielle Vilkår») gjelder for avtale om leveranse av tv- og mediatjenester («Mediatjenestene») som gir tilgang til digitalt innhold («Innhold»). Kunden («Kunden») og leverandøren («Leverandøren») er angitt i bestillingsskjema/ ordrebekreftelsen. Begrepet «Kunden» omfatter både privatkunder («Privatkunder») og kollektive kunder (borettslag/sameier), forutsatt at Mediatjenestene utnyttes for privat bruk.

1.2 De Spesielle Vilkårene supplerer vilkårene angitt i bestillingsskjema/ordrebekreftelsen og Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndsbaserte tjenester («Alminnelige vilkår»). Ved motstrid går de Spesielle Vilkår foran det som er angitt i Alminnelige vilkår.

1.3 Kunden samtykker til at de Spesielle Vilkår og øvrige avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunden i elektronisk format.

2. MEDIATJENESTER
2.1 Bestillingsskjemaet/ordrebekreftelsen angir konkret de Mediatjenestene som er omfattet av partenes Avtale. Dersom en Privatkunde ønsker å utvide Mediatjenestene kan tilleggstjenester bestilles. Bestillingen vil bekreftes gjennom en ordrebekreftelse. Mediatjenestene kan sies opp helt eller delvis iht. reglene for oppsigelse i de Alminnelige vilkår.

2.2 Dersom det gjelder bindingstid for Mediatjenestene er dette angitt i bestillingsskjemaet/ordrebekreftelsen.

2.3 I utgangspunktet har Kunden 14 dagers angrerett på sin bestilling av Mediatjenester. Om Kunden ønsker tilgang til Tjenesten før angrefristen er ute, men deretter kansellerer sin bestilling, må Kunden betale for de dagene han har hatt tilgang til Mediatjenesten.

3. AUTORISERT UTSTYR
3.1 Kunden gis tilgang til Mediatjenester via en dekoder tilkoblet hjemmesentralen, eller til trådløs ruter godkjent av Leverandøren. Privatkunder kan som utgangspunkt benytte Mediatjenestene på flere tv-er innen samme husstand ved å leie flere dekodere.

3.2 I tillegg gis Kunden tilgang til enkelte Mediatjenester på autorisert maskin- og programvareenheter (PCer, MAC og håndholdte enheter) som er godkjent av Leverandøren i samsvar med begrensingene som følger av Spesielle Vilkår.

3.3 Leverandøren gjør oppmerksom på at Innhold som er lagret på en lagringsenhet, jf. art. 6.3, kan bli slettet ved havari på utstyr, reparasjoner, og programvareoppdateringer o.l.

4. KVALITET OG BRUK
4.1 Leverandøren tilbyr et variert tilbud av Mediatjenester. Leverandøren kjøper inn slike tjenester fra Altibox AS, som igjen kjøper tjenestene fra tredjemenn. Det gis ingen garanti mht. sammensetningen av Mediatjenester/innhold i løpet av Avtalens varighet.

4.2 Leverandøren kan til enhver tid endre den visuelle utformingen og den tekniske funksjonaliteten i tv-portalen og andre applikasjoner Kunden har tilgang til.

4.3 Leverandøren kan bli pålagt å blokkere tilgangen til Mediatjenester/Innhold som følge av tredjeparts (herunder kringkaster/programleverandøren/innholdsleverandørene) manglende rettighetsklarering. Leverandøren skal gi Kunden informasjon om dette så tidlig som mulig.

4.4 For Mediatjenester uten bindingstid har Leverandøren rett til å foreta innholdsmessige endringer, herunder endringer i sammensetningen av tv-kanaler, kanalpakker, innholdstjenester, poengberegning eller tilbud av filmer og serier, etter minst én måneds varsel. En slik endring kan eksempelvis relateres til endringer hos kringkaster, pålegg fra offentlig myndighet eller force majeure hendelser. Dersom Kunden motsetter seg endringen, skal Leverandøren avstå fra å gjøre endringen gjeldende eller avslutte Avtalen vederlagsfritt for Kunden fra det tidspunkt endringen trer i kraft.

4.5 For Mediatjenester med bindingstid har Leverandøren rett til å foreta innholdsmessige endringer, herunder endringer i sammensetningen av tv-kanaler, kanalpakker, innholdstjenester, poengberegning eller tilbud av filmer og serier, etter minst én måneds varsel, dersom endringen skyldes forhold utenfor Leverandørens rimelige kontroll. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, force majeure-hendelser, pålegg fra offentlige myndigheter, at kringkastere helt eller delvis endrer eler avslutter programtilbud eller at Leverandørens leverandører erklærer at de ikke lenger vil tilby support eller vedlikehold som er nødvendig for Mediatjenesten. Dersom endringen er til ugunst for Kunden, har Kunden rett til å avslutte Avtalen vederlagsfritt fra det tidspunkt endringen trer i kraft.

4.6 Dersom det etter punkt 4.4 og 4.5 ikke er mulig for Leverandøren å gi varsel én måned før endringen trer i kraft, skal varsel sendes Kunden så tidlig som mulig. Kunden har i slike tilfeller rett til å avslutte Avtalen med virkning fra ikrafttredelsestidspunktet.

4.7 Bortfall av kanaler som følge av brudd i forhandlinger om distribusjonsrettigheter regnes ikke som endringer etter dette punkt før Leverandøren eventuelt velger å gjennomføre bortfallet som en ensidig endring. Inntil dette tidspunkt anses ikke-uvesentlig bortfall av kanaler som følge av brudd i forhandlinger om distribusjonsrettigheter som en mangel. I slike tilfeller kan Leverandøren velge å kompensere Kunden ved å gi tilgang til alternativt innhold. Dersom dette ikke er mulig, eller Kunden ikke aksepterer en slik form for kompensasjon, kan Kunden kreve et forholdsmessig prisavslag eller erstatning som vil være relatert til antall kanaler, hvor lenge kanalen er borte, og hvilken tv-pakke kanalen tilhører. Vesentlig og varig bortfall av kanaler gir Kunden rett til å heve Avtalen.

4.8 Bildekvaliteten på Innholdet kan oppleves noe forskjellig ut fra kvaliteten på kilden som Innholdet stammer fra, avspillingsmetode, brukerutstyr etc.

4.9 Kunden er ansvarlig for egen og andres bruk av Mediatjenestene. Personlig informasjon og koder skal oppbevares forsvarlig, og Kunden er ansvarlig for alle handlinger som utføres med Kundens personlige informasjon.

5. AVTALE OM LEIE ELLER KJØP AV DIGITALT INNHOLD
5.1 I tillegg til at noe Innhold automatisk er en del av Mediatjenestene, kan tilgangen til Mediatjenester medføre at Privatkunder gis mulighet til å leie eller kjøpe Innhold. Særlige pris- og leveringsbetingelser for slik leie/kjøp opplyses ved bestilling.

5.2 Kunden vil få tilgang til leid/kjøpt Innhold umiddelbart etter bestilling. Kunden er innforstått med at det ikke er mulig å angre på leie/kjøp av Innhold.

6. TILGANG TIL DIGITALT INNHOLD
6.1 På bakgrunn av en bestilling av Innhold for kjøp, gis Kunden en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å laste ned og lagre en digital kopi av det kjøpte Innholdet på autoriserte og registrerte håndholdte enheter. Såfremt Kunden har lastet ned det kjøpte Innholdet til sitt private utstyr før Avtalens opphør, kan Kunden aksessere Innholdet også etter Avtalens opphør.

6.2 Leverandøren tilbyr Kunden en mulighet for å ta opp Innhold som er en del av Mediatjenestene. Leverandøren kan sette begrensninger for opptaksfunksjonen, herunder restriksjoner for enkelte tv-kanaler, begrensning på antall/total størrelse på opptak, og på hvor lenge opptak forblir tilgjengelig.

6.3 Tilgangen til Innholdet som angitt i punkt 6.1 og 6.2 vil kunne bortfalle;
• dersom tilgangen ikke lengre kan opprettholdes grunnet tekniske forhold hos Leverandøren, Altibox eller Leverandørens andre leverandører.
• grunnet forhold hos lnnholdsleverandørene;
• fra det tidspunkt den aktuelle tv-kanalen tas ut av de Mediatjenestene som Avtalen omfatter.

6.4 For kjøp av Innhold gjelder følgende begrensninger:
• kunden kan bare ha fem (5) autoriserte enheter tilknyttet brukerkontoen samtidig;
• kunden har ikke rett til å bytte ut mer enn tre (3) av de fem (5) autoriserte enhetene tilknyttet brukerkontoen innenfor en periode på nitti (90) dager:
• en enhet kan ikke være autorisert for mer enn en brukerkonto;
• det samme Innholdet kan ikke spilles av på mer enn to (2) autoriserte enheter samtidig.

6.5 Leverandøren er ikke ansvarlig for Kundens tilgang til maskinvare eller programvare som kan være nødvendig for avspilling av Innholdet.

7. LISENSIERING OG RETTIGHETER
7.1 Alt Innholdet er beskyttet av den norske åndsverksloven og tilsvarende lover i andre land, herunder USA, samt øvrig lovgivning og internasjonale konvensjoner om immaterielle rettigheter. Denne Avtalen innebærer ikke på noe vis noen overføring av eierskap, rettigheter eller andre interesser i Mediatjenestene/Innholdet til Kunden.

7.2 Innholdet som Kunden får tilgang til via Mediatjenestene kan bare brukes til personlig, ikke-kommersielt formål. Kunden har ikke rett til å kopiere, distribuere, selge, leie ut, overføre eller viderelisensiere Innholdet.

7.3 Levering av Innholdet innebærer ingen tildeling av bruksrettigheter utover det som følger av denne Avtalen.

8. GENERELLE BRUKSBEGRENSNINGER
8.1 Kunden skal ikke forsøke å unngå, fjerne, deaktivere, begrense eller på annen måte hindre effektiviteten til noen kryptering, rettighetsvarsling eller annen rettighetsbeskyttelse som Innholdet er omsluttet av eller på annen måte tilknyttet. Kunden har ikke rett til å redigere, endre, oversette eller skape avledede verker eller tilpasninger av Innholdet. Videre skal Kunden ikke dekompilere, reprodusere, tilbakevikle (omvendt utvikling),
demontere eller på annen måte omgjøre datafilen Innholdet er lagret i til et format lesbart av mennesker. Kunden har ikke rett til å duplisere eller på annen måte reprodusere (herunder, men ikke begrenset til ved "brenning") Innholdet, eller noen del av dette, på noe fysisk medium, minne eller enhet, herunder, men ikke begrenset til, CD, DVD, VCD, datamaskiner eller annen maskinvare.

8.2 Kunden har ikke rett til å strømme, laste ned eller overføre Innholdet utenfor europeisk territorium. Leverandøren har rett til å benytte lokasjonsdata (herunder IP-adresser og andre geofilter) for å kontrollere om Kunden strømmer, laster ned eller overfører Innholdet utenfor europeisk territorium, og kan nekte Kunden tilgang til Mediatjenestene dersom det etter Leverandørens rimelige skjønn er risiko for slik urettmessig bruk.

9. ANSVARSBEGRENSNINGER
9.1 Leverandøren skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for noe tap, skade eller krav som måtte oppstå som følge av Kundens bruk eller manglende mulighet til å bruke Mediatjenestene eller Innholdet.