Spesielle vilkår for avtale om tv- og mediatjenester

Spesielle vilkår for avtale om
tv- og mediatjenester

Gjelder fra 1. mars 2024

1. GENERELT

1.1 Disse spesielle vilkår («Spesielle Vilkår») gjelder for avtale om leveranse av tv- og mediatjenester («Mediatjenestene») som gir tilgang til digitalt innhold («Innhold»). Avtalens parter er Kunden og Leverandøren som nærmere angitt i ordrebekreftelsen. Begrepet «Kunden» omfatter både privatkunder («Privatkunder») og kollektive kunder (borettslag/sameier), forutsatt at Mediatjenestene utnyttes for privat bruk.

1.2 De Spesielle Vilkårene supplerer vilkårene angitt i ordrebekreftelsen og Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndsbaserte tjenester. Ved motstrid går de Spesielle Vilkår foran det som er angitt i Alminnelige vilkår.

1.3 Kunden samtykker til at de Spesielle Vilkår og øvrige avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunden i elektronisk format.

1.4 I henhold til Lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven) vil Leverandøren minst én gang per sjette måned varsle Kunden om at leveranse om Mediatjenestene løper.

2. MEDIATJENESTER

2.1  Ordrebekreftelsen angir konkret de Mediatjenestene som er omfattet av partenes Avtale. Dersom en Privatkunde ønsker å utvide Mediatjenestene kan tilleggstjenester bestilles. Bestillingen vil bekreftes gjennom en ordrebekreftelse. Mediatjenestene kan sies opp helt eller delvis iht. reglene for oppsigelse i de Alminnelige vilkår.

2.2 Dersom det gjelder bindingstid for Mediatjenestene er dette angitt i ordrebekreftelsen. Kunden har rett til å si opp Mediatjenestene i bindingstiden mot å betale Leverandøren erstatning for tap som er en følge av oppsigelsen. Der det særskilt er forhåndsavtalt en normalerstatning ved avbrudd i bindingstid, vil dette fremgå av ordrebekreftelse.

2.3 I utgangspunktet har Kunden 14 dagers angrerett på sin bestilling av Mediatjenester. Dersom Kunden ønsker tilgang til Mediatjenesten før angrefristen er ute, men deretter kansellerer sin bestilling, må Kunden betale for de dagene Kunden har hatt tilgang til Mediatjenesten.

2.4 Ved en avbestilling fra Kunden, skal Kunden erstatte det tap som følger av avbestillingen i den grad Leverandøren på dette tidspunktet har påtatt seg å dekke en kostnad eller gitt Kunden en annen fordel i henhold til ordrebekreftelse.

3. AUTORISERT UTSTYR

3.1 Kunden gis tilgang til Mediatjenester via en dekoder tilkoblet hjemmesentralen, eller til trådløs ruter godkjent av Leverandøren. Privatkunder kan som utgangspunkt benytte Mediatjenestene på flere tv-er innen samme husstand ved å leie flere dekodere.

3.2 I tillegg gis Kunden tilgang til enkelte Mediatjenester på autorisert maskin- og programvareenheter (eksempelvis pc, Mac eller håndholdte enheter) som er godkjent av Leverandøren i samsvar med begrensingene som følger av Spesielle Vilkår.

3.3 Leverandøren gjør oppmerksom på at Innhold som er lagret på en lagringsenhet, jf. art. 6.3, kan bli slettet ved havari på utstyr, reparasjoner, og programvareoppdateringer o.l.

4. ENDRINGER I MEDIATJENESTENE, KVALITET OG BRUK

4.1  Leverandøren tilbyr et variert tilbud av Mediatjenester, og kjøper inn slike tjenester fra underleverandører. Rettigheter til Innhold vil naturlig variere over tid, og Leverandøren gir derfor ingen garanti mht. sammensetningen av Mediatjenestene/Innhold i løpet av Avtalens varighet.

4.2 Leverandøren kan til enhver tid endre den visuelle utformingen og den tekniske funksjonaliteten i tv-portalen og andre applikasjoner Kunden har tilgang til.

4.3 Leverandøren kan bli pålagt å blokkere tilgangen til Mediatjenester/Innhold som følge av tredjeparts (herunder kringkaster/programleverandøren/innholdsleverandørene) manglende rettighetsklarering. Leverandøren skal gi Kunden informasjon om dette så tidlig som mulig.

4.4 For Mediatjenester i eller utenfor bindingstid har Leverandøren rett til å foreta innholdsmessige endringer, herunder endringer i sammensetningen av tv-kanaler, kanalpakker, innholdstjenester, poengberegning eller tilbud av filmer og serier. En slik endring kan eksempelvis relateres til endringer hos kringkaster, pålegg fra offentlig myndighet eller force majeure hendelser. Innholdsmessige endringer som påvirker Mediatjenesten på en ikke uvesentlig måte, vil varsles med minst én måneds varsel. Dersom Kunden motsetter seg endringen, gis Kunden rett til å avslutte Avtalen vederlagsfritt fra det tidspunkt endringen trer i kraft. Kundens rett til å avslutte Avtalen vederlagsfritt må gjøres gjeldende innen 30 dager etter at Kunden fikk varsel om endringen, eller innen 30 dager etter at endringen ble foretatt, hvis dette tidspunktet er det seneste.

4.5 Dersom det etter punkt 4.4 ikke er mulig for Leverandøren å gi varsel én måned før endringer som er til ugunst for Kunden trer i kraft, skal varsel sendes Kunden så tidlig som mulig. Kunden har i slike tilfeller rett til å avslutte Avtalen med virkning fra ikrafttredelsestidspunktet.

4.6 Midlertidig bortfall av Innhold/kanaler som følge av brudd i forhandlinger om distribusjonsrettigheter regnes ikke som en varig endring. Ved midlertidig bortfall av Innhold/kanaler, kan Kunden kun kreve kompensasjon som et alminnelig mangelskrav. I slike tilfeller kan Leverandøren velge å kompensere Kunden ved å gi tilgang til alternativt innhold.
Dersom bortfallet, på et gitt tidspunkt, påvirker Mediatjenesten til ugunst for Kunden på en ikke-uvesentlig måte kan Kunden heve avtalen, med mindre Kunden som kompensasjon aksepterer et forholdsmessig prisavslag eller erstatning som vil være relatert til antall kanaler, hvor lenge kanalen er borte, og hvilken tv-pakke kanalen tilhører. I slike tilfeller skal Leverandøren varsle Kunden. Kundens krav om heving etter dette avsnitt må gjøres gjeldende innen 30 dager etter at Kunden ble varslet.

4.7 Bildekvaliteten på Innholdet kan oppleves noe forskjellig ut fra kvaliteten på kilden som Innholdet stammer fra, avspillingsmetode, brukerutstyr etc.

4.8 Kunden er ansvarlig for egen og andres bruk av Mediatjenestene. Personlig informasjon og koder skal oppbevares forsvarlig, og Kunden er ansvarlig for alle handlinger som utføres med Kundens personlige informasjon.

4.9 Prisendring som følge av justering i henhold til konsumprisindeks eller som følge av økte offentlige skatter og avgifter gir ikke rett til heving av avtalen.

5. AVTALE OM LEIE ELLER KJØP AV DIGITALT INNHOLD

5.1 I tillegg til at noe Innhold automatisk er en del av Mediatjenestene, kan tilgangen til Mediatjenester medføre at Privatkunder gis mulighet til å leie eller kjøpe Innhold. Særlige pris- og leveringsbetingelser for slik leie/kjøp opplyses ved bestilling.

5.2 Kunden vil normalt få tilgang til leid/kjøpt Innhold umiddelbart etter bestilling. Kunden er innforstått med at det ikke er mulig å angre på leie/kjøp av Innhold.

6. TILGANG TIL DIGITALT INNHOLD

6.1 På bakgrunn av en bestilling av Innhold for kjøp, gis Kunden en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å laste ned og lagre en digital kopi av det kjøpte Innholdet på autoriserte og registrerte håndholdte enheter. Såfremt Kunden har lastet ned det kjøpte Innholdet til sitt private utstyr før Avtalens opphør, kan Kunden aksessere Innholdet også etter Avtalens opphør.

6.2 Leverandøren tilbyr Kunden en mulighet for å ta opp Innhold som er en del av Mediatjenestene. Leverandøren kan sette begrensninger for opptaksfunksjonen, herunder restriksjoner for enkelte tv-kanaler, begrensning på antall/total størrelse på opptak, og på hvor lenge opptak forblir tilgjengelig.

6.3 Tilgangen til Innholdet som angitt i punkt 6.1 og 6.2 vil kunne bortfalle;
• dersom tilgangen ikke lengre kan opprettholdes grunnet tekniske forhold hos Leverandøren eller Leverandørens underleverandører;
• grunnet forhold hos innholdsleverandørene; og
• fra det tidspunkt den aktuelle tv-kanalen tas ut av de Mediatjenestene som Avtalen omfatter.
Leverandøren oppfordrer på denne bakgrunn at Kunden laster ned og lagrer en digital kopi av kjøpt Innhold.

6.4 For kjøp av Innhold gjelder følgende begrensninger:
• kunden kan bare ha fem (5) autoriserte enheter tilknyttet brukerkontoen samtidig;
• kunden har ikke rett til å bytte ut mer enn tre (3) av de fem (5) autoriserte enhetene tilknyttet brukerkontoen innenfor en periode på nitti (90) dager;
• en enhet kan ikke være autorisert for mer enn én brukerkonto; og
• det samme Innholdet kan ikke spilles av på mer enn to (2) autoriserte enheter samtidig.

6.5 Leverandøren er ikke ansvarlig for Kundens tilgang til maskinvare eller programvare som kan være nødvendig for avspilling av Innholdet.

7. LISENSIERING OG RETTIGHETER

7.1 Alt Innholdet er beskyttet av den norske åndsverksloven og tilsvarende lover i andre land, herunder USA, samt øvrig lovgivning og internasjonale konvensjoner om immaterielle rettigheter. Denne Avtalen innebærer ikke på noe vis noen overføring av eierskap, rettigheter eller andre interesser i Mediatjenestene/Innholdet til Kunden.

7.2 Innholdet som Kunden får tilgang til via Mediatjenestene kan bare brukes til personlig, ikke-kommersielt formål. Kunden har ikke rett til å kopiere, distribuere, selge, leie ut, overføre eller viderelisensiere Innholdet.

7.3 Levering av Innholdet innebærer ingen tildeling av bruksrettigheter utover det som følger av denne Avtalen.

8. GENERELLE BRUKSBEGRENSNINGER

8.1 Kunden skal ikke forsøke å unngå, fjerne, deaktivere, begrense eller på annen måte hindre effektiviteten til noen kryptering, rettighetsvarsling eller annen rettighetsbeskyttelse som Innholdet er omsluttet av eller på annen måte tilknyttet. Kunden har ikke rett til å redigere, endre, oversette eller skape avledede verker eller tilpasninger av Innholdet. Videre skal Kunden ikke dekompilere, reprodusere, tilbakevikle (omvendt utvikling), demontere eller på annen måte omgjøre datafilen Innholdet er lagret i til et format lesbart av mennesker. Kunden har ikke rett til å duplisere eller på annen måte reprodusere (herunder, men ikke begrenset til ved "brenning") Innholdet, eller noen del av dette, på noe fysisk medium, minne eller enhet, herunder, men ikke begrenset til, CD, DVD, VCD, datamaskiner eller annen maskinvare.

8.2 Kunden har ikke rett til å strømme, laste ned eller overføre Innholdet utenfor europeisk territorium. Leverandøren har rett til å benytte lokasjonsdata (herunder IP-adresser og andre geofilter) for å kontrollere om Kunden strømmer, laster ned eller overfører Innholdet utenfor europeisk territorium, og kan nekte Kunden tilgang til Mediatjenestene dersom det etter Leverandørens rimelige skjønn er risiko for slik urettmessig bruk.

9. ANSVARSBEGRENSNINGER

9.1 Erstatning for kontraktsbrudd fra en parts side skal svare til tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som den andre parten er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.

9.2 Leverandøren skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for noe tap, skade eller krav som måtte oppstå som følge av Kundens bruk eller manglende mulighet til å bruke Mediatjenestene eller Innholdet. Dette gjelder likevel ikke dersom Kunden påføres og kan påvise en konkret og ikke ubetydelig ulempe ved kontraktsbruddet.