Alminnelige vilkår for tjenestene fra Altibox Bedrift

Alminnelige vilkår - Altibox Bedrift

 

Oppdatert november 2023

 

1. AVTALENS PARTER OG GJENSTAND

1.1.     Avtalens parter er Kunde og Leverandør som nærmere angitt i tilbud/ordrebekreftelse for bedriftstjenester og -produkter («Bestillingen»).

1.2.     Disse Alminnelige vilkår Bedrift gjelder for alle bedriftstjenester og -produkter, det vil si alle ytelser og løsninger inkludert abonnement, nødvendig utstyr (CPE og dekoder) («Utstyret»), programvare, applikasjoner og lignende, som skal leveres fra Leverandøren til Kunden i henhold til Bestillingen (heretter kalt «Tjenester»). Nærmere informasjon om Tjenesten vil finnes i gjeldende tjenestebeskrivelse som blir tilgjengeliggjort for Kunden på tidspunkt for Bestilling.

1.3.     For noen Tjenester vil det kunne foreligge spesielle vilkår i tillegg til disse Alminnelige vilkår Altibox Bedrift. For noen Tjenester levert over fibernettet vil Leverandøren og Kunden også inngå en service level agreement («SLA»). Avtalen består av Bestilling, SLA, de relevante spesielle vilkår samt de generelle vilkår. I tilfelle motstrid, skal dokumentene ha følgende rang:

a)                 Bestilling
b)                 SLA
c)                 Spesielle vilkår
d)                 Alminnelige vilkår Bedrift

1.4.    For leveranse av Tjenestene vil det være en forutsetning at Kunden er tilknyttet Leverandørens fibernett, med mindre annet eksplisitt fremgår av Avtalen.

2. KREDITTVURDERING OG SIKKERHETSSTILLELSE

2.1.     Leverandøren inngår avtale med Kunden under forutsetning av at Kunden til enhver tid er betalingsdyktig. Da Tjenesten innebærer et kredittelement, har Leverandøren saklig behov for å innhente kredittvurdering. Kunden aksepterer at Leverandøren til enhver tid kan fastsette kredittgrenser samt innhente kredittvurdering av Kunden.

2.2.     Ved overskridelse av en kredittgrense og dersom kredittvurderingen etter Leverandørens mening sannsynliggjør fare for betalingsmislighold, kan Leverandøren si opp Avtalen eller kreve sikkerhetsstillelse, herunder forskuddsbetaling.

3. LEVERANDØRSKIFTE

3.1.    Dersom Kunden ved inngåelse av Avtalen abonnerer på tjenester fra andre leverandører som skal avvikles ved tilknytning til Leverandøren, må Kunden selv si opp avtalen(e) med eksisterende leverandør(er).

4. RETT TIL GRUNN FOR FIBERNETT

4.1.     Såfremt det er nødvendig for å levere Tjenesten, har Leverandøren vederlagsfri og tidsubegrenset rett til å framføre og plassere nye, og/eller endre eksisterende, installasjoner (herunder utvendig og innvendig røranlegg, kabler, eventuell node, skjøteskap og hjemmesentraler) på, over, under og gjennom Kundens eiendom. Kunden skal gi Leverandøren adgang til Kundens eiendom i forbindelse med nødvendig drift, vedlikehold og reparasjoner, og for øvrig etter beste evne bistå Leverandøren for at dette kan gjennomføres.

4.2.    Kunden må selv besørge og bekoste fremføring og levering av strøm slik dette er nødvendig for leveranse av Tjenestene.

4.3.     Dersom det er nødvendig med framføring over tredjemanns grunn er det en forutsetning for gjennomføring av Avtalen at nødvendig tillatelse gis av tredjemann.

4.4.     Kunden bør gjøre seg kjent med kabelføring på egen tomt før eventuelle tiltak iverksettes. Kunden er ansvarlig for skader på kabler som følge av tiltak Kunden foretar.

4.5.     Dersom Kundens behov gjør det påkrevd å flytte kabelnettet har Kunden rett til å kreve at Leverandøren, eller den Leverandøren utpeker, skal foreta flytting/fjerning på Kundens regning. Det tas forbehold om at det er teknisk mulig å gjennomføre slik flytting/fjerning.

4.6.     Leverandøren har for egen regning rett til å flytte anlegget dersom Leverandøren har behov for dette. Leverandøren skal gi Kunden skriftlig forhåndsvarsel, og det skal tas rimelig hensyn til Kundens interesser.

4.7.     Kunden skal straks informere Leverandøren om skader på Leverandørens kabelnett, og er ansvarlig for skade som han påfører kabelnettet.

4.8.     De ovennevnte rettigheter og plikter gjelder selv om Avtalen opphører, uansett årsak.

5. TILKNYTTING TIL FIBERNETT OG ANSVARSGRENSER

5.1.   Ved tilknytning til Leverandørens fibernett er tilknytningspunktet i skjøteskapet på Kundens eiendom. Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom Leverandørens fibernett og Kundens spredenett. Leverandøren har eiendomsrett og drifts- og vedlikeholdsansvar for fiberkabel fram til tilknytningspunktet, inklusive skjøteskap.

5.2.     Intern kabling og spredenett fra tilknytningspunktet er Kundens ansvar.

5.3.     Dersom ikke annet er avtalt leveres Tjenesten gjennom et kablet ethernet grensesnitt.

5.4.     Ansvarsgrenser for andre Tjenester enn leveranse av fiber vil fremgå av beskrivelsen av den enkelte Tjeneste.

6. GENERELT OM ANSVAR OG BRUK AV UTSTYR

6.1.     Utstyret som stilles til Kundens disposisjon etter denne Avtalen er Leverandørens eiendom med mindre annet er avtalt.

6.2.     Kunden er selv ansvarlig for at eget utstyr kan benyttes sammen med Utstyret, og kan benyttes til å utnytte Tjenestene uten at det er til skade eller ulempe for Leverandøren, Leverandørens fibernett eller Leverandørens øvrige kunder. Utstyret skal brukes i samsvar med det som følger av art.7, Leverandørens spesifikasjoner og den bruksanvisning som følger Utstyret, med mindre Leverandøren ikke har gitt avvikende instrukser. Ved eventuelle forstyrrelser på Leverandørens fibernett skal Kunden umiddelbart frakoble utstyr som forårsaker forstyrrelsen.

6.3.     Kunden har ikke rett til å gjøre inngrep eller endringer i Utstyret eller Leverandørens fibernett eller installasjoner for øvrig. Dette omfatter også omprogrammering og andre endringer i Utstyrets konfigurasjon.

6.4.     Med mindre annet følger eksplisitt av Avtalen, er Utstyret kun tillatt brukt av Kunden i Kundens lokaler ved Kundens adresse som angitt i Avtalen. Hvis Kunden skal flytte, må Leverandøren kontaktes. Kunden har ikke rett til å selge, pantsette, låne bort eller leie ut eller på annen måte forføye over hele eller deler av Utstyret, og har plikt til å påse at utenforstående brukere ikke får anvende Utstyret i strid med vilkårene i Avtalen. Kunden har ikke rett til å benytte Utstyret til lovstridige forhold.

6.5.     Dersom Kunden oppdager feil eller skader på Utstyret, skal Leverandøren varsles uten ugrunnet opphold.

6.6.     Kunden bærer risikoen og har ansvaret for at Utstyret og programvare sikres på betryggende måte og ikke påføres skade. Kunden plikter å tegne brann- og innboforsikring som dekker skade/tap av Utstyret. Kunden plikter å erstatte Utstyr som blir skadet, mistet, eller stjålet. Kunden står ansvarlig for skade på eller tap av Utstyret fra det tidspunkt Utstyret er levert til Kunden på leveringsadresse.

6.7.     Utstyr som er fastmontert kan ikke uten Leverandørens skriftlige samtykke flyttes fra det sted dette er installert.

6.8.    Leverandøren har rett til å skifte ut hele eller deler av Utstyret.

6.9.     Der Avtalen innebærer tilknytning til Leverandørens fibernett, skal Kunden selv sørge for nødvendig strømforsyning og forestå all innvendig kabling fra tilknytningspunkt til Kundens brukerutstyr i samsvar med Leverandørens anvisninger. Kunden er ansvarlig for installasjon, internkabling, oppkobling, konfigurasjon, beskyttelse og datasikring av eget utstyr.

7. KRAV TIL DRIFTSMILJØ HOS KUNDEN

7.1.     Kunden har ansvar for å sørge for at kravene i denne art. 7 overholdes.

7.2.     Plassering: Utstyret er tilpasset plassering i et vanlig kontormiljø, med tilstrekkelig plass til at drift- og servicepersonell uhindret kan utføre vedlikehold. Lokalene hvor Utstyret plasseres skal være uten gjennomgangstrafikk, slik at Utstyret minst mulig utsettes for støv og annen belastning. Røyking, drikking og spising må ikke forekomme i nærheten av Utstyret. Lokalene skal holdes rene.

7.3.     Strømforsyning til Utstyret: Spenningsvariasjonene skal være maksimalt (+/- 10 %) for 220V. Nettfrekvens skal ligge innenfor området 50Hz (+/- 2 %). Kursene skal være forsynt med jord. Strømforsyningen skal være fri for forstyrrelser. Dersom spenningsvariasjoner kan forstyrre driften, må spenningsstabilisator og/eller skilletrafo installeres og bekostes av Kunden. Tilstrekkelig strømtilførsel/kontakt skal være fastmontert på vegg eller i skap.

7.4.     Temperatur: Temperatur i de lokaler hvor Utstyret skal plasseres må ligge innenfor 10 °C-30 °C. Temperatursvingninger må ikke overstige 4 °C pr. time. Utstyret skal ikke utsettes for elektromagnetisk felt, direkte sol, eller annen varmestråling.

7.5.     Ventilasjon: Det skal til enhver tid være tilstrekkelig ventilasjon og kjøling i lokalene hvor Utstyret er plassert, og det er Kundens plikt å sørge for at Utstyret er plassert slik at vifter og andre luftåpninger ikke er tildekket og at disse holdes rene og fri for støv og andre fremmedpartikler.

7.6.     Luftfuktighet: Luftfuktigheten i lokalene hvor Utstyret er plassert skal være innenfor 20 – 85 % Rh. Endringer som overstiger 10 % pr. time må ikke forekomme.

8. GENERELT OM BRUK AV TJENESTEN

8.1.     Kunden kan kun benytte Tjenestene til det formål og i den utstrekning som fremgår av Avtalen. Tjenestene kan bare videreselges, utleies eller på annen måte overdras til tredjepart dersom dette formålet følger av Avtalen. Kunden skal besørge at de tekniske spesifikasjonene for Tjenesten ikke blir endret som følge av slik videreformidling. Kunden vil i alle tilfeller stå ansvarlig overfor Leverandøren for enhver bruk av Tjenesten som foretas av slik tredjepart.

8.2.     Kunden har ikke rett til å benytte Tjenesten til lovstridige forhold. Tjenesten kan ikke benyttes til å bruke, kopiere, spre eller på annen måte utnytte informasjon som er ulovlig, som ikke er ment for Kunden eller som Kunden har skaffet seg uberettiget tilgang til. Kunden må ved bruk av Tjenesten ikke forsere fysiske eller elektroniske sperrer, eller på annen måte skaffe seg berettiget tilgang til andre tjenester eller systemer som Kunden ikke har rett til å benytte. Vilkår for bruk av Tjenesten kan også følge av de enkelte Spesielle vilkår.

8.3.     Kunden skal oppbevare innloggings- og konfigureringsinformasjon på aktsom måte slik at uvedkommende ikke får tilgang til opplysningene. Ved mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til innloggingsdata skal Kunden straks informere Leverandøren om dette, og få dataene endret. Leverandøren kan midlertidig stenge Tjenesten. Kunden er ansvarlig for all bruk som skjer inntil Leverandøren har mottatt melding fra Kunden og gitt rimelig tid til å forhindre misbruket.

8.4.     Kunden skal holde Leverandøren skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Leverandøren som følge av Kundens bruk av Tjenestene.

9. STENGING OG BRUKERRESTRISKJONER

9.1.     Leverandøren kan helt eller delvis stenge Kundens tilgang til Tjenesten umiddelbart og uten forutgående varsel dersom offentlige myndigheter krever dette eller dette er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige grunner. Tilsvarende gjelder i nødssituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout, eller ved alvorlig fare for sabotasjer mot nett og tjenester. Tiltak som nevnt ovenfor skal om mulig varsles Kunden i rimelig tid på forhånd. Leverandøren er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av forannevnte tiltak.

9.2.     Leverandøren har videre rett til å stenge Kundens tilgang til Tjenesten dersom Kunden er i vesentlig betalingsmislighold, opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for Tjenesten, misbruker Utstyret eller har tilknyttet ikke godkjente tekniske innretninger til Utstyret. Leverandøren er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av nevnte tiltak.

9.3.    I de tilfellene stengingen skyldes Kundens forhold, plikter Kunden likevel å betale Leverandøren abonnementsavgift for eventuell resterende bindingstid. Dersom Kunden ikke er i bindingstid, plikter Kunden å betale Leverandøren abonnementsavgift tilsvarende oppsigelsestid, som om oppsigelse fant sted på dato for stenging. I tillegg vil Leverandøren kunne kreve erstatning i henhold til art. 1.17. Dersom Avtalen heves, gjelder reglene i art.14.1.

9.4.     Leverandøren har ikke rett til å sperre Kundens mulighet for å ringe nødnummer til politi, brannvesen og ambulanse.

9.5.    I den utstrekning det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige grunner har Leverandøren etter forutgående varsel rett til tilgang til Kundens eiendom hvor Utstyret er installert.

10. AVTALENS VARIGHET, AVBESTILLING, AVBRUDD OG OPPSIGELSE

10.1.     Avtalen om kjøp av Tjenester løper fra dato for aksept av tilbudet, om ikke annen dato er angitt i Bestillingen. Dersom Avtalen er uoppsigelig i en gitt periode (bindingstid), vil dette fremgå av Bestillingen. Om ikke annet er angitt i Avtalen begynner bindingstiden å løpe fra og med Tjenesten er aktivert. Etter utløpet av eventuell bindingstid, vil Avtalen kunne sies opp av hver av Partene med 3 måneders skriftlig varsel.

10.2.     Ved opphør av Avtalen før utløpet av bindingstid, som skyldes forhold på Kundens side, plikter Kunden ved opphørsdato å betale abonnementsavgift for resten av bindingstiden i henhold til Avtalen.

10.3.     Dersom Kunden ønsker å avslutte Avtalen kun for deler av Tjenesten (utenom bindingstid), må Leverandøren kontaktes for en vurdering av om dette er noe Leverandøren kan tilby.

10.4.     Ved opphør av Avtalen plikter Kunden etter nærmere avtale med Leverandøren å returnere Utstyret i den stand de mottok det.

11. LEVERING AV TJENESTENE

11.1.     Tjenestene og vedlikeholdet av disse skal være i overensstemmelse med gjeldende regelverk, og være av alminnelig god kvalitet.

11.2.     På tidspunkt for inngåelse av Avtalen vil Kunden få en kopi av gjeldende tjenestebeskrivelse for Tjenestene. Leverandøren vil kunne videreutvikle Tjenestenes funksjonalitet og tekniske spesifikasjoner, og vil også kunne beslutte å avslutte enkelte Tjenester (f.eks. på grunn av utdatert teknologi). Ved endring i eller opphør av en Tjeneste, skal Leverandøren vurdere om andre alternative Tjenester kan tilbys til Kunden.

11.3.     Dersom Leverandøren endrer Tjenestene, vil dette varsles om i henhold til art. 1.11.

11.4.     Leverandøren utøver ingen kontroll med det innhold som sendes eller mottas ved bruk av Tjenestene. Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for det innhold eller den kommunikasjon Kunden sender eller er i stand til å motta som følge av denne Avtalen.

11.5.     Leverandøren har rett til midlertidig å innstille levering av Tjenesten dersom dette er nødvendig som følge av tekniske og driftsmessige årsaker, vedlikehold (reparasjon, oppgradering osv.), offentlige vedtak, konsesjonstilknyttede forhold eller liknende, eller i andre særskilte tilfeller. Leverandøren vil etterstrebe å gi Kunden forhåndsvarsel før innstilling skjer. Slik midlertidig innstilling gir ikke Kunden krav på erstatning eller annen godtgjørelse.

12. ENDRING AV TJENESTE, PRIS OG VILKÅR

12.1.     Leverandøren har rett til å endre Avtalen, herunder SLA, vilkår, Tjenester og priser for Tjenestene mv, med minst 1 måneds forutgående varsel. Endringer kan finne sted uten forutgående varsel dersom de er nødvendige av årsaker som ligger utenfor Leverandørens kontroll (f.eks. dersom endringene skyldes offentlige vedtak mv). Leverandørens til enhver tid gjeldende Alminnelige vilkår Bedrift ligger tilgjengelig på www.altibox.no/bedrift.

12.2.     Dersom endringer i Tjenesten for en Kunde i bindingstid innebærer at Tjenestens funksjonalitet vesentlig endres, har Kunden rett til å gå fra Avtalen hva gjelder den konkrete delen av Tjenesten som er endret.

12.3.     Tekniske justeringer i Tjenestene som ikke påvirker Tjenestenes funksjonalitet, skal ikke regnes som en endring etter Avtalen. Dersom Kunden bruker Tjenesten etter at varslet endring er trådt i kraft, anses Kunden for å ha godtatt endringen.

12.4.     Leverandøren er uten ansvar for eventuelle kostnader ved tilpasninger eller liknende som Kunden må foreta som følge av Leverandørens endringer.

12.5.     I tillegg til prisendringer som følger av art. 12.1, kan Leverandøren uten nærmere varsel justere prisen for Tjenestene én gang per år, i henhold til endringer i Statistisk Sentralbyrås (SSB) totalkonsumprisindeks (KPI) for de siste 12 måneder. Med mindre annet er avtalt, kan justering tidligst skje ved første årsskifte etter at Avtalen er inngått.

13. FAKTURERING OG BETALING

13.1.     Kunden skal betale de engangskostnader, månedsbeløp, variable og bruksavhengige kostnader som følger av Avtalen.

13.2.     Faktura forfaller til betaling i henhold til de til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner og betalingsvilkår hos Leverandøren.

13.3.     Dersom faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr og omkostninger etter inkassolovgivningen.

13.4.     Dersom Kunden mener at det er feil ved utsendt faktura, må det fremsettes klage til Leverandørens kundeservice innen rimelig tid og senest innen betalingsfristens utløp.

14. MANGLER, REKLAMASJON OG FEILRETTING

14.1.     Det foreligger en mangel dersom Tjenesten ikke utøves i samsvar med det som følger av tjenestebeskrivelsen for den relevante Tjenesten, SLA eller Avtalen for øvrig.

14.2.     Før Kunden melder feil til Leverandøren, må Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr eller for øvrig forhold som Kunden har ansvaret for.

14.3.     Kunden må melde feil eller mangler ved Tjenesten til Leverandørens kundeservice innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget, ellers taper Kunden retten til å påberope seg feilen. Kun Kundens utpekte representant kan gi melding om slik feil til kundeservice hos Leverandøren.

14.4.     Hvis Kunden har meldt om feil til Leverandøren som ikke er regulert i SLA, skal Leverandøren starte feilsøking innen rimelig tid. Dersom årsaken til feilen skyldes forhold som Leverandøren har ansvaret for, skal Leverandøren foreta retting innen rimelig tid. Kunden kan bli gjort økonomisk ansvarlig for kostnader Leverandøren måtte ha i forbindelse med feilretting hvor feilen viser seg å ligge innenfor Kundens eget ansvar, herunder eget utstyr eller kabling.

15. HEVING

15.1.     Dersom en av partene vesentlig misligholder sine plikter etter Avtalen, og dette ikke skyldes forhold som den annen part svarer for, kan den annen part heve Avtalen med umiddelbar virkning.

15.2.     Som vesentlig mislighold fra Kundens side regnes blant annet at Kunden ikke betaler utestående faktura innen 30 dager etter forfallsdato, at Kunden gjør endringer på Utstyret, at Kunden krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, eller at Kunden misbruker fibernettet eller Tjenesten.

15.3.     Dersom Leverandøren hever Avtalen på grunn av Kundens betalingsmislighold, plikter Kunden straks å innfri samtlige forpliktelser overfor Leverandøren, herunder abonnementsavgift for eventuell resterende bindingstid/i alle tilfeller abonnementsavgift i oppsigelsestid som om oppsigelse hadde funnet sted på hevingsdato. Videre plikter Kunden å betale det tap Leverandøren har blitt påført som følge av misligholdet.

16. ERSTATNING

16.1.     Ved mislighold av Avtalen, kan den Part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap innenfor følgende begrensninger, så lenge tapets art og omfang er adekvat og påregnelig etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper.

16.2.    Leverandørens erstatningsansvar gjelder kun ved direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Leverandøren. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som den annen Part påføres som følge av den annen Parts uaktsomhet; indirekte tap dekkes ikke. Leverandørens ansvar er begrenset oppad til kr 25 000 for hvert skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak.

17. TAPSBEGRENSNINGSPLIKT OG MEDVIRKNINGSANSVAR

17.1.     Kunden skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Dersom Kunden har medvirket til skaden, eller unnlatt å begrense skaden eller tapet, skal Leverandørens ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom Kunden ikke i rimelig utstrekning har latt være å fjerne eller minske risikoen for skade.

18. OVERDRAGELSE

18.1.     Leverandøren har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen. Kunden kan bare overføre sine rettigheter og plikter etter Avtalen etter Leverandørens skriftlige forhåndssamtykke.

19. TAUSHETSPLIKT OG PERSONOPPLYSNINGER

19.1.     LLeverandøren plikter å bevare taushet overfor uvedkommende om alle opplysninger Leverandøren har fått om Kunden og hans bruk av Tjenesten, med mindre det foreligger samtykke fra Kunden, hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, eller som ledd i betalingsinnkreving m.v. hvor det er saklig grunn.

19.2.     For informasjon om Leverandørens behandling av personopplysninger, se personvernerklæringen som ligger på altibox.no/bedrift.

20. KONTAKTPERSON OG MELDINGER

20.1.     Kunden plikter å oppgi en kontaktperson for kundeforholdet til Leverandøren, som skal gi Leverandøren sin e-postadresse og mobiltelefonnummer, og aksepterer at Leverandøren benytter disse til å varsle Kunden om forhold som gjelder Tjenesten, herunder Utstyret, omfattet av Avtalen. Leverandøren kan velge å varsle Kunden via kundeportal, i faktura, SMS, e-post eller på annen egnet måte. Leverandøren legger til grunn at kontaktpersonen har fullmakt til å administrere alle sider av kundeforholdet, herunder foreta alle handlinger på vegne av Kunden som omhandler kundeforholdet til Leverandøren.

20.2.     Endring av Kundens kontaktopplysninger skal varsles skriftlig til Leverandøren.

21. TVISTER

21.1.    TTvister vedrørende Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan saken bringes inn for de alminnelige domstoler. Tvister relatert til Internett og telefoni kan Kunden velge å bringe inn for Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon.