Spesielle Vilkår Altibox Premium Bedrift – Brannmur – SLA

Spesielle Vilkår

Altibox Bedrift Premium – Altibox Bedrift Brannmur – Altibox Bedrift Utvidet Sikkerhet

1. GENERELT

1.1

Disse spesielle vilkår («Spesielle Vilkår») gjelder for avtale om leveranse av én eller flere av følgende tjenester til Kunden fra Leverandør som nærmere angitt i tilbud/ordrebekreftelse («Bestillingen»):
(i) Altibox Bedrift Brannmur,
(ii) Altibox Bedrift Utvidet Sikkerhet, og
(iii) Altibox Bedrift Premium (samlet omtalt som «Tjenestene»).

De spesifikke tjenestene Altibox Bedrift Brannmur og Altibox Bedrift Utvidet Sikkerhet vil i fellesskap refereres til som
«Sikkerhetstjenestene».

1.2

De Spesielle Vilkårene supplerer vilkårene angitt i bestillingsskjema/ordrebekreftelsen og Alminnelige Vilkår – Altibox Bedrift («Alminnelige Vilkår»). Med mindre annet er særlig angitt her, skal definerte begreper i disse Spesielle Vilkår ha betydning som angitt i Alminnelige Vilkår. Ved motstrid gjelder disse Spesielle Vilkår foran det som er angitt i Alminnelige Vilkår.

1.3

Tjenestene er nærmere beskrevet i Bestillingen og på hjemmesiden til Altibox Bedrift.

1.4

Bestillingen angir konkret de Tjenestene som er omfattet av partenes Avtale. Dersom en Kunde ønsker å utvide Tjenestene, kan tilleggstjenester bestilles.

 

2. TJENESTENE

2.1

Tjenestene kan bare brukes i tråd med det som er angitt i disse Spesielle Vilkår eller for øvrig i Avtalen/Bestillingen med Leverandør. Levering av Tjenestene innebærer ingen tildeling av bruksrettigheter utover det som følger av disse Spesielle Vilkår eller for øvrig av Avtalen med Leverandøren.

2.2

Kunden har krav på brukerstøtte og support i forbindelse med Tjenestene.

2.3

For at Leverandøren skal kunne yte brukerstøtte og support i forbindelse med Tjenestene er det en forutsetning at Kundens bredbånds- og/eller WiFi-nettverk utelukkende består av utstyr levert av Leverandøren, hvilket innebærer at Kunden ikke benytter rutere/aksesspunkter levert fra andre enn Leverandøren.

2.4

Leverandøren skal sørge for å vedlikeholde og videreutvikle Tjenestene. Leverandøren har i denne forbindelse rett til å oppdatere programvaren i relevant utstyr når det er behov for dette. Programvareoppdateringer vil fortrinnsvis foretas om natten, slik at Kunden i minst mulig grad berøres av den ulempe dette kan innebære.

 

3. SÆRSKILTE VILKÅR KNYTTET TIL SIKKERHETSTJENESTENE

3.1

Sikkerhetstjenestene skal bidra til å gi Kunden en bedre sikkerhet i forbindelse med bruk av Altibox Bedrift Fiberbredbånd, herunder ved å redusere og forebygge IT-trusler.

3.2

Tjenestene inneholder Brannmur som styrer åpningene for trafikk inn og ut av Kundens nettverk mot internett. Trafikk filtreres basert på forhåndsbestemte kriterier. Leverandøren kan likevel ikke garantere at all uønsket trafikk blir filtrert ut.

3.3

Der Bestillingen omfatter Utvidet Sikkerhet, omfatter Tjenestene:

a) Brannmur, jf. punkt 3.2;

b) Filtrering av innhold (Content Filtering), som har til formål å blokkere avtalt innhold til internett av en bestemt karakter;

c) Deteksjon og stans av angrep (Intrusion Detection and Prevention Systems (IPS)), som har til formål å overvåke og analysere trafikk på internett for å oppdage indikasjoner på angrep eller andre sikkerhetsproblemer;

d) Blokkering av skadevare (Advanced Malware Protection) fra http websider, som har til formål å analysere filer som lastes ned fra internett og blokkere skadelig programvare.

e) DDoS beskyttelse (Distributed Denial of Service) Basis eller Premium, som nærmere angitt i Bestillingen, har til formål å beskytte mot volumetriske DDoS-angrep (tjenestenekt-angrep) som ytterligere detaljert på hjemmesiden til Altibox Bedrift.

Det anbefales at Leverandørens råd blir fulgt og at tiltak som blir anbefalt følges. Det er opp til Kunden selv å vurdere å følge de aktuelle rådene og veiledning fra Leverandøren. Leverandøren kan ikke garantere at samtlige uønskede tjenester eller alle filer som er egnet å utgjøre en sikkerhetsrisiko vil bli filtrert ut selv om råd og veiledning blir fulgt.

 

4. SÆRSKILTE VILKÅR KNYTTET TIL ALTIBOX PREMIUM

4.1 Tjenesten

4.1.1 Der Bestillingen omfatter Altibox Premium skal Tjenesten ved bruk av én eller flere WiFi-enheter fra Leverandøren («Utstyret») sikre Kunden en best mulig brukeropplevelse ifm. bruk av sitt trådløse nettverk.

4.2 Utstyr fra Leverandøren

4.2.1 Leverandør eier Utstyret som leveres og benyttes i forbindelse med Tjenesten. Kunden leier Utstyret fra Leverandøren.

4.2.2 Utlånt utstyr skal behandles på en forsvarlig måte, og skal til enhver tid behandles i samsvar med brukerveiledningen. Kunden er ansvarlig for å erstatte Utstyr som blir ødelagt som følge av forhold som Leverandøren ikke er ansvarlig for, herunder for eksempel skade som følge av lynnedslag. Kunden skal snarest mulig varsle Leverandør dersom det oppstår skade eller feil på Utstyret, eller dersom Utstyret mistes.

4.2.3 Kunden er ansvarlig for stikkontakt med tilhørende strømforsyning som Utstyret kan knytte seg til og internt LAN/spredenett i bygningen (herunder nettverkskabler som er en del av den faste infrastrukturen i bygningen) som benyttes for tilkobling av Leverandørens Utstyr tilhørende Tjenesten.

4.2.4 For at Utstyret skal fungere best mulig er det en forutsetning at Utstyret plasseres i henhold til anbefaling fra Leverandør. Det vises i denne forbindelse også til punkt 2.3.

4.2.5 Leverandøren har rett til å bytte ut Utstyret dersom Leverandør ønsker dette. Dersom det er feil ved Utstyret skal Leverandøren rette eller bytte ut Utstyret, viser også til punkt 4.2.2.

4.2.6 Kunden kan når som helst bestille nye eller si opp (redusere) aksesspunkter som omfattes av Bestillingen. Ved reduksjon av enheter gjelder samme oppsigelsestid som fremgår av punkt 8.

4.3 Retur av Utstyr ved oppsigelse

4.3.1 Kunden plikter å returnere Utstyret i god stand ved opphør av Tjenesten. Utstyret skal returneres til Leverandøren så snart som mulig, og senest 1 måned etter opphør av Tjenesten. Leverandøren forbeholder seg rett til å fakturere Kunden for utstyr som ikke returneres eller skadet utstyr i henhold til enhver tid gjeldende prisliste.

 

5. GENERELLE BRUKSBEGRENSNINGER

5.1

Dersom det kobles til annet nettverksutstyr som rutere, aksesspunkt eller svitsj som ikke er levert av Leverandøren, kan ikke Leverandøren innestå for eller være ansvarlig iht. eventuell gjeldende SLA, kvalitet, eller sikkerhetsnivå i Sikkerhetstjenestene.

5.2

Kunden skal ikke forsøke å fjerne, koble ut, begrense eller koble om på kabler i enheter levert av Leverandøren. I slike tilfeller kan Kunden miste tilgangen helt eller delvis til Tjenestene levert av Leverandøren, hvilket også kan resultere i at IT-løsningen til Kunden vi bli ubeskyttet.

5.3

Dersom Leverandøren må rette feil grunnet Kundens urettmessige bruk av utstyr kan Kunden bli fakturert for dette arbeidet. Leverandøren er i slike tilfeller helt fri for eventuelt ansvar.

 

6. PERSONOPPLYSNINGER

6.1

Leverandør vil behandle data på vegne av Kunden som nødvendig for installasjon, feilretting, support, drift og vedlikehold. Nærmere informasjon om dette følger av gjeldende databehandleravtale.

 

7. ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNING

7.1

Leverandøren gir ingen garantier med hensyn til Sikkerhetstjenestenes evne til å beskytte fullt ut mot IT-trusler, herunder til motvirkning av angrep, stans av løsepengeangrep, virus og lignende. Det er Kundens ansvar å sikre at Kundens ansatte er informert om Tjenestene og brukes i henhold til Avtalen.

7.2

Kunden gjøres særlig oppmerksom at Sikkerhetstjenestene ikke beskytter mot phishingangrep. Sikkerhetstjenestene er ikke ment å erstatte Kundens egne tekniske og organisatoriske tiltak, som for eksempel opplæring og bevisstgjøring av egne ansatte i forbindelse med identifisering av phishing-forsøk.

7.3

Leverandøren skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for tap (herunder tap av data), skade eller krav som måtte oppstå som følge av (i) Kundens bruk eller manglende mulighet til å bruke Tjenestene eller Utstyret, eller (ii) manglende motvirkning av IT-angrep, virus eller lignende.

 

8. OPPSIGELSE

8.1

Partene kan med tre måneders varsel si opp én eller flere av Tjenestene (regnet fra den siste dag i måneden oppsigelsesvarselet fremsettes). Dersom det er avtalt bindingstid, er avtalen uoppsigelig så lenge bindingstiden løper – med mindre det foreligger vesentlig mislighold fra den annen part.