Spesielle vilkår TV

Spesielle vilkår TV - Altibox Bedrift

 

Oppdatert mars 2021

 

1. GENERELT

1.1.    Disse spesielle vilkår ("Spesielle Vilkår") gjelder for avtale om leveranse av TV- tjenester ("TV- tjenestene") til bedriftskunder («Kunden») fra leverandør («Leverandøren») som nærmere angitt i tilbud/ordrebekreftelse («Bestillingen»).

1.2.     De Spesielle Vilkårene supplerer vilkårene angitt i Alminnelige Vilkår – Altibox Bedrift. Med mindre annet er særlig angitt her, skal definerte begreper i disse Spesielle Vilkår ha betydning som angitt i Alminnelige Vilkår – Altibox Bedrift.

1.3.    Bestillingen angir konkret de TV-tjenestene som er omfattet av partenes Avtale. Dersom en Kunde ønsker å utvide TV- tjenestene, kan tilleggstjenester bestilles.

1.4.   TV-tjenestene kan sies opp iht. reglene for oppsigelse i de Alminnelige Vilkår – Altibox Bedrift. Dersom det gjelder bindingstid for TV- tjenestene er dette angitt i Bestillingen.

2. BRUK AV DEKODER

2.1.    Kunden gis tilgang til TV-tjenester via en dekoder, som er en del av Utstyret (jf. Alminnelige vilkår – Altibox Bedrift). Kunden kan kun koble én TV til hver dekoder. Ønskes TV-tjenester til flere TV, må Kunden leie flere dekodere.

3. KVALITET OG BRUK

3.1.   Leverandøren tilbyr et variert tilbud av TV-tjenester. Leverandøren kjøper inn slike tjenester fra Altibox AS/fra leverandører av TV-innhold («Innholdsleverandørene»). Det gis ingen garanti mht. de ulike TV- tjenestenes innhold og sammensetning i løpet av Avtalens varighet.

3.2.   Leverandøren kan til enhver tid endre den visuelle utformingen og den tekniske funksjonaliteten i Leverandørens TV-portal og andre applikasjoner Kunden har tilgang til.

3.3.   Bildekvaliteten på TV-kanaler og øvrig innhold vil være i den kvalitet som de hentes fra kilden. Kvaliteten på de enkelte TV-kanaler har ingen sammenheng med hastighet for kommunikasjonstjenester Kunden abonnerer på.

3.4.   Leverandøren kan bli pålagt å blokkere tilgangen til TV-tjenestene som følge av tredjeparts (herunder kringkaster/programleverandøren/innholdsleverandørene) manglende rettighetsklarering. Leverandøren skal gi Kunden informasjon om dette så tidlig som mulig.

3.5.   Kunden er ansvarlig for all bruk av TV- tjenestene.

4. BEGRENSNINGER PÅ VISNING AV INNHOLD

4.1.     Kundens rett til å vise innholdet i TV-tjenestene vil bero på hva slags produkt/visningstype Kunden har kjøpt iht. Bestillingen. Følgende rettigheter gjelder for de ulike produkter/visningstyper:

a)   Intern visning - rett til å vise innholdet i ordinære forretningslokaler, hvor programinnholdet hovedsakelig gjøres tilgjengelig for de ansatte. Dette vil typisk være tilfelle for pauserommet i en bedrift.

b)   Offentlig visning - rett til å vise innholdet i lokaler hvor programinnholdet tilgjengeliggjøres for allmennheten, herunder restauranter, barer, helsestudioer, skoler, lobbyer, butikker mv.

c)   Institusjonsvisning - rett til å vise innholdet i lokaler for permanent eller midlertidig opphold hvor programinnholdet vises via en TV i hvert enkelt rom. Kategorien omfatter sykehus, sykehjem, oljeplattformer, fengsel, internat o.l. hvor det primære formålet med driften av stedet ikke er kommersiell utleie av oppholdsrom.

d)   Hotellvisning - rett til å vise innholdet i lokaler for midlertidig opphold hvor programinnholdet vises via en TV i hvert enkelt rom. Kategorien omfatter hoteller, moteller mv, hvor det primære formålet med driften av stedet er kommersiell utleie av oppholdsrom.

4.2.    For Offentlig visning har Kunden under avtalen med Leverandøren bare rett til å vise nyhetssendinger og sportsarrangementer. Dette på grunn av tredjeparts rettigheter. Offentlig visning av innhold ut over dette kan kun skje etter egen avtale mellom Kunden og hver enkelt Innholdsleverandør.

4.3.    For Offentlig visning kan ikke Kunden kreve inngangspenger med mindre dette er forhåndsklarert med den relevante Innholdsleverandøren.

4.4.     Leverandøren gjør oppmerksom på at leverandøren, Innholdsleverandørene og Innholdsleverandørenes lisensgivere kan foreta kontroller i Kundens lokaler basert på Kundens bruk av TV- tjenester knyttet til de begrensninger som fremgår av denne art. 4. Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for forhold som måtte oppstå mellom Kunde og Innholdsleverandørene og Innholdsleverandørenes lisensgivere, dersom Kundens bruk av TV- tjenester ikke er i samsvar med det som står i denne art. 4. Kunden skal holde Leverandøren skadesløs for ethvert tap eller skade som skyldes at Kunden benytter TV-tjenestene i et annet bruksområde enn avtalt/på annen måte bryter denne art. 4.

4.5.    Kunden er ansvarlig for å påse at bestemmelsene i denne art. 4 blir overholdt av alle som gis tilgang til å bruke TV-tjenestene som Kunden får tilgang til gjennom Avtalen.

5. LISENSIERING OG RETTIGHETER

5.1.   TV-tjenestene kan bare brukes i tråd med det som er angitt i disse Spesielle Vilkår eller for øvrig i Avtalen med Leverandøren. Levering av TV-tjenester innebærer ingen tildeling av bruksrettigheter utover det som følger av disse Spesielle Vilkår eller for øvrig av Avtalen med Leverandøren.

6. GENERELLE BRUKSBEGRENSNINGER

6.1.    Kunden har bare rett til å vise innholdet i TV-tjenesten på TV-apparater. Kunden har ikke rett til å kopiere, distribuere, selge, leie ut, overføre eller viderelisensiere innholdet.

6.2.    Kunden skal ikke forsøke å unngå, fjerne, deaktivere, begrense eller på annen måte hindre effektiviteten til noen kryptering, rettighetsvarsling eller annen rettighetsbeskyttelse som innholdet i TV-tjenesten er omsluttet av eller på annen måte tilknyttet. Kunden har ikke rett til å redigere, endre, oversette eller skape avledede verker eller tilpasninger av innholdet.

6.3.    Videre skal Kunden ikke dekompilere, reprodusere, tilbakevikle (omvendt utvikling), demontere eller på annen måte omgjøre innholdet i TV-tjenesten til et format lesbart av mennesker eller maskiner. Kunden har ikke rett til å duplisere eller på annen måte    reprodusere (herunder, men ikke begrenset til ved "brenning") innholdet i TV-tjenesten, eller noen del av dette, på noe fysisk medium, minne eller enhet, herunder, men ikke begrenset til, CD, DVD, VCD eller andre slike enheter, herunder, men ikke begrenset til, datamaskiner eller annen maskinvare, eller andre medium som måtte være utviklet eller senere bli utviklet.

7. SPESIELLE BETINGELSER FOR KUNDER I BINDINGSTID

7.1.    Avtalen er som utgangspunkt uoppsigelig så lenge bindingstid løper. Endringer i TV-tjenesten gir ikke Kunden rett til å si opp TV-tjenesten, da likevel slik at dersom slike endringer innebærer at tjenestens kvalitet eller karakter vesentlig forringes, har Kunden rett til å gå fra avtalen hva gjelder den konkrete delen av TV-tjenesten som er endret.